Vēsture atbild uz Daniēla pravietojumiem

Kādu pārliecību viņa dzīvesveids dod daudziem šodien dzīvojošiem cilvēkiem, kuri bez simtās daļas viņa darba noslogojuma joprojām saka, ka viņiem nav laika pildīt kristīgo pienākumu. Ko Daniela Dievs sacīs šādiem cilvēkiem, kad Viņš nāks atmaksāt saviem kalpiem saskaņā ar viņiem sniegtajām iespējām un to, kā viņi izpildīja uzticēto uzdevumu?
Tomēr Daniēla piemiņa ir spilgta ne tikai saistībā ar Kaldeju - visu karaļvalstu virsotni. Ne šis faktors deva viņa vārdam slavu. Daniēls bija liecinieks tam, kā šī valstība zaudēja savu godības augstumu un kā tās spēks nonāca svešās rokās. Šīs impērijas pieaugošais labklājības periods aptver tikai viena cilvēka dzīves periodu. Cik gan īss bija viņas pārākums un cik gan īslaicīga bija viņas godība! Bet Danielam tika uzticēts liels gods. Laikā, kad Bābeles kņazi un augstmaņi viņu mīlēja un cienīja, viņš priecājās, ka Dievs un Viņa svētie eņģeļi viņu mīl un ciena un ka ļāva viņam uzzināt dažus Visaugstākā zināšanu noslēpumus.
Daudzos aspektos viņa pravietojumi ir visizcilākie no visiem Svētajiem Rakstiem. Tie ir visaptverošākie. Viņa pareģojumi aptver pasaules vēsturi no tā laika līdz pašām laiku beigām. “Un viņš man atbildēja: ej, Daniēl! Jo atklāsmēm jāpaliek apslēptām un aizzīmogotām līdz pašam laiku galam. Daudzi tiks izraudzīti, šķīstīti un tīrīti, un pārbaudīti, bet bezdievīgie paliks bezdievīgi, un tie to nesapratīs, bet sapratīgie to sapratīs’’(Daniēla 12:9,10). Lai gan viņa pravietojums ietvēra nākamos laikmetus, tas arī sniedza lielu skaitu uzlabojumu noteiktos pravietiskos periodos. Tas sniedza pirmo noteikto hronoloģisko pravietojumu par Mesijas nākšanu. Tas tik precīzi norādīja šī notikuma laiku, ka jūdi aizliedza jebkādus mēģinājumus noteikt šos datumus, baidoties pārliecināties, ka šajā gadījumā viņi kļūs vainīgi Kristus atraidīšanā. Šīs prognozes piepildījās tik precīzi, ka savulaik kāds Porfīrs (250.g.m.ē.) paziņoja, ka šis pravietojums nav rakstīts Bābeles laikā, bet pēc tam, kad šie notikumi jau bija pagājuši. Tas bija vienīgais, ko viņš varēja izdomāt, lai attaisnotu savu neticību. Tomēr šis attaisnojums šodien nedarbojas, jo katrs nākamais gadsimts ir devis papildu pierādījumus par šī pravietojuma patiesumu. Mēs šobrīd, savā laikā, tuvojamies tā izpildes apogejam.
Daniēla personīgā vēsture beidzās dažus gadus pēc tam, kad mēdieši un persieši iekaroja Bābeli. Tiek uzskatīts, ka viņš nomira Šušanas vai Susas pilsētā, Persijā ap 530. gadu p.m.ē., apmēram 94 gadu vecumā. Varbūt viņa vecums kļuva par iemeslu tam, ka viņš nevarēja atgriezties Jūdejā kopā ar visiem jūdu gūstekņiem, izsludinot ķēniņa Kīra dekrētu (Ezras 1:1) 536. gadā p.m.ē. Šis dekrēts iezīmēja 70. gadu nebrīves beigas.
Daniēla grāmata parasti ir ļoti viegli saprotama. Tās pirmajām sešām nodaļām ir vēstījuma raksturs. Tām seko nākamās sešas, kas piepildītas ar simboliem un neapšaubāmi ir noslēpumainas nodaļas, kuru saturs izraisa daudz diskusiju. Bet patiesībā tās nav tik grūtas, jo pašās nodaļās tiek daudz izskaidrots. Un tos pravietojumus, kurus Daniēlam lika apslēpt līdz laiku beigām, lasītājs var saprast, izpētot Atklāsmes un citas Bībeles grāmatas.
“Katra Bībeles daļa ir Dieva iedvesmota un noderīga. Vecā Derība ir tikpat interesanta kā Jaunā Derība. Uzmanīgi pētot Veco Derību, tās lappusēs atradīsim dzīvību sniedzošus avotus, kas dažiem ir kā atslēga, bet neuzmanīgs lasītājs tur redz tikai tuksnesi. " - Izglītība. - 191. lpp.
“Gaisma, ko Daniēls saņēma no Dieva, īpašā nozīmē tika dota šīm pēdējam laikam. Vīzijas, kuras viņš redzēja Ulajas un Hidekeles lielo upju krastos, Sineāras zemē, tagad ir piepildīšanās procesā, un visi paredzamie notikumi drīz piepildīsies. " - Liecības kalpotājiem. - lpp.112.
Šajā grāmatā sniegti pravietojumu skaidrojumi, bet nav sniegta detalizēta analīze. Mūsu mērķis ir iepazīstināt lasītāju ar šo lielisko grāmatu saturu vispārīgi, parādīt pravietojumu harmoniju un izraisīt lasītāja interesi par sīkāku pravieša vārda izpēti.
Lai paša Daniēla Dievs ir tuvu tiem, kas alkst saprast Viņa svēto Vārdu!

Ūrijs Smits
"DANIĒLS UN ATKLĀSME"