Prieks un miers ko sniedz Rakstu studijas

“Cik saldi ir Tavi Vārdi manai mutei, saldāki nekā medus manām lūpām.” Ps. 119:103

Dievs Savu Vārdu mums devis kā spīdekli mūsu kājām un kā gaismu mūsu takai. Tā mācības vitāli ietekmē mūsu labklājību visās dzīves sfērās. Pat mūsu laicīgajās lietās Dieva Vārds būs gudrāks vadonis par jebkuru citu padomdevēju.

Jo vairāk Bībele tiek pētīta, jo vērtīgāka tā kļūst. Kādā virzienā vien skolnieks nedotos, visur viņš redz atklājamies Dieva bezgalīgo gudrību un mīlestību. Tam, kas patiesi atgriezts, Dieva Vārds ir dzīves prieks un miers. Uz viņu runā Dieva Gars, un viņa sirds kļūst līdzīga ūdeņiem bagātam dārzam.

Nekas nav piemērotāks intelekta stiprināšanai par Bībeles studijām. Neviena cita grāmata nevar tā bagātināt domas un stiprināt cilvēka spējas kā plašās un cēlinošās Bībeles patiesības. Ja Dieva Vārdu pētītu, tā kā to vajadzētu darīt, cilvēki iegūtu attīstītu prātu un tik cēlu raksturu, kāds šajos laikos reti sastopams.

Nekādas zināšanas nav tik spēcīgas, tik loģiskas un tik tālu sniedzošas kā tās, ko iegūst, pētot Dieva Vārdu. Ja plašajā pasaulē nebūtu nevienas citas grāmatas, tad Dieva Vārds, īstenots Kristus žēlastībā, izaudzinātu cilvēku pilnīgu šai pasaulei, un dotu arī raksturu, kas būtu derīgs nākamajai - mūžīgajai dzīvei. Tāpēc tie, kas pēta Dieva Vārdu, pieņemot to ticībā kā patiesību, un ieaužot to raksturā, būs pilnīgi Viņā, kas ir viss visā. Pateicība Dievam par šīm iespējām, kas pavērtas cilvēcei!

“Jo viss, kas iepriekš rakstīts, rakstīts mūsu pamācībai, lai mēs izturīgi būdami bēdās un iepriecu smeldami Rakstos, iegūtu cerību.” (Rom. 15:4) “Par to gādā, pie tā paliec, lai tavs briedums būtu redzams visiem.” (1. Tim. 4:15) “Jo visa miesa ir kā zāle, un visa viņas godība kā zāles zieds. Zāle nokalst un viņas ziedi nobirst, bet Dieva Vārds paliek mūžīgi. Bet tas ir tas Vārds, kas jums ir tapis kā prieka vēsts sludināts.” (1. Pēt. 1:24,25)

Laiks, kas ziedots Dieva Vārda studijām un lūgšanām, nesīs simtkārtīgus augļus.