Uzticieties, ja esat kļūdījies

“Tiešām, esi klusa, mana dvēsele, vērsdamās uz Dievu, jo no Viņa nāk mana cerība! Tikai Viņš ir mans akmens kalns un mans palīgs, mans patvērums: es gan nešaubīšos.” Ps. 62:6-7

Ikvienam no mums ir dota nenovērtējami dārga priekštiesība būt Dieva bērnam. Kāpēc tad mums jājūtas nelaimīgiem? Mēs visi esam grēcīgi, bet mums ir Pestītājs, kas var mūs atbrīvot no grēkiem, jo Viņš ir bezgrēcīgs. Mums visiem jāsastopas ar daudzām grūtībām, jārisina daudzas sarežģītas problēmas, bet mums ir visvarens Palīgs, kas uzklausīs mūsu lūgumus tikpat labprātīgi un priecīgi kā to lūgumus, kuri griezās pie Viņa pēc palīdzības, kad Viņš personīgi atradās uz šīs zemes.

Vai jums ir gadījies kļūdīties? Lai tas jūs nepadara mazdūšīgus! Kungs var pieļaut, ka jūs kļūdāties mazās lietās, lai pasargātu no kļūdīšanās lielās lietās. Ejiet pie Jēzus un lūdziet, lai Viņš jums piedod, un tad ticiet, ka Viņš to darīs. “Ja atzīstamies savos grēkos, tad Viņš ir uzticīgs un taisns, ka Viņš mums piedod grēkus un šķīsta mūs no visas netaisnības.” (1. Jāņa 1:9)

Ja mazdūšība jūs ļoti nomāc, lasiet šādas Rakstu vietas: “Vieni plūdi nomaina otrus plūdus, Taviem ūdeņiem krācot; visas Tavas bangas un Tavi viļņi iet pāri pār manu galvu. Dienā es saucu: “Kungs, neliedz man savu žēlastību!” Un naktī es raidu savu dziesmu, savu lūgšanu pie savas dzīvības Dieva. Es saucu uz Dievu: “Mana stiprā Klints, kāpēc Tu mani esi aizmirsis? Kāpēc mans gājiens norit ciešanās un ienaidnieku spaidos?”(..) Kāpēc tu esi tik izmisusi, mana dvēsele, un tik nemiera pilna manī? Ceri uz Dievu, jo Es Viņam vēl pateikšos, savam Glābējam un savam Dievam!” (Ps. 42:8-12)

“Dievs ir mūsu patvērums un stiprums, tiešām spēcīgs palīgs bēdu laikā. Tāpēc mēs nebīstamies, kaut arī zeme zustu un kalni pašā jūras vidū nogrimtu. Lai jūras ūdeņi krāc, lai ceļas viļņi un lai no bangu trakošanas visi kalni dreb.” (Ps. 46:2-3) “Tāds ir Dievs, mūsu Dievs, kas mūs vadīs mūžu mūžos.” (Ps. 48:15)

Elena Vaita
DEBESU VIETĀS