Atstāj noslēpumus malā

Kristus mācībās ir ļoti daudz tematu, par kuriem runāt. Bet noslēpumus, ko ne Tu, ne Tavi klausītāji nespēj saprast vai izskaidrot, labāk atstāj malā. Ļauj Kungam Jēzum Kristum pašam mācīt ļaudis; ļauj Viņam ar sava Gara iespaidu likt tiem izprast brīnišķo atpestīšanas plānu! 

Dieva ļaudīm tiešām tuvojas bēdu laiks, bet mums nevajadzētu visu uzmanību pastāvīgi vērst uz to, liekot cilvēkiem bēdas izjust jau iepriekš. Starp Dieva ļaudīm jānotiek sijāšanai, tomēr tā nav mūsu laika patiesība, kas būtu jāsludina draudzēm. (..) 

Sludinātājiem nevajadzētu domāt, ka viņiem piemīt kādi brīnišķi progresīvi uzskati un ka visi, kas tos nepieņems, tiks izsijāti un celsies citi ļaudis, kas tad ies uz priekšu pretī uzvarai. Arī daži no tiem, kas pretojas šim laikam sūtītās Dieva vēsts tiešajiem pamatprincipiem, uzsver tās pašas atziņas kā Tu. Viņi norāda uz Taviem galējiem uzskatiem un mācībām un tādā veidā attaisno savu nolaidību Kunga vēsts pieņemšanā. 

Sātana mērķis tikpat droši tiek sasniegts tad, kad cilvēki skrien Kristum pa priekšu un dara darbu, ko Viņš tiem nekad nav uzticējis, kā arī, kad viņi paliek laodiķiešu stāvoklī, juzdamies bagāti, bet remdeni, kam nav nekāda trūkuma. Šīs abas šķiras ir īsti piedauzīšanās akmeņi. 

Daži dedzīgi cilvēki, kas ar visiem spēkiem dzenas pēc oriģinalitātes, ir izdarījuši smagu kļūdu, cenšoties ļaudīm dot kaut ko pārsteidzošu, apbrīnojamu un sajūsminošu, kaut ko tādu, ko, pēc viņu domām, citi nesaprot; tomēr tie paši nezina, ko runā. Tie būtībā ar Dieva Vārdu spekulē, izvirzot idejas, kas nesniedz pat ne vismazāko palīdzību ne viņiem pašiem, ne draudzēm. Kādu laiku tie it kā var ierosināt iztēli, bet, kad iestājas jūtu atslābums, tad tieši šie uzskati kļūst par kavēkli. Ticība ir sajaukta ar iedomām, tāpēc viņu uzskati var nepareizi ietekmēt prātu.

Lai domām par barību tiek izmantoti nepārprotamie, vienkāršie Dieva Vārda paziņojumi, jo prātošana par uzskatiem, kas nav skaidri izteikti, ir bīstama nodarbošanās. 

Tev ir cīnītāja daba. Tu daudz nerūpējies, vai pastāv saskaņa ar brāļiem, vai ne. Tu labprāt ielaidies strīdā un cīnies par savām īpatnajām idejām; tomēr no tā visa vajadzētu atteikties, jo tāda rīcība neattīsta kristīgus tikumus. Ar visiem spēkiem centies atbilst Kristus lūgšanai, lai Viņa mācekļi būtu viens, kā Viņš ir viens ar Tēvu. 

Neviens no mums nevar justies drošs, ja ik dienas no Jēzus nemācās lēnprātību un sirds pazemību. Kad Tu ej kaut ko darīt, tad neesi pavēlošs, neesi bargs un naidīgi noskaņots. Sludini Kristus mīlestību, tā atkausēs un klusinās sirdis. Dzenies pēc vienprātības un vienāda sprieduma, pilnībā saskaņojoties ar saviem brāļiem un runājot par vienu un to pašu. 

 

Elena Vaita "Izmeklētās vēstis"