Pūķis sadusmojās par sievu ...

"Tad pūķis sadusmojās par sievu un gāja karot ar pārējiem viņas cilts locekļiem, kas turēja Dieva baušļus un apliecināja Jēzu." (Atklāsmes grāmata 12:17)
Bībeles simboli ir atrodami šeit:http://thedaysofelias.com/">http://thedaysofelias.com/…/lv/raksti/dazadi/bibeles-simboli
Sieva - draudze. "Pārējie cilts locekļi" - atlikums no draudzes, kuri ir palikuši uzticīgi Dievam.
Pūķis - Sātans un viņa palīgi.
 
Šajā pantā skaidri un nepārprotami atklāts, ka pūķis karo ar tiem, kuri atlikuši no draudzes un tur Dieva baušļus. Tā nav visa draudze bet atlikums. Tātad draudze jau ir atkritusi no Dieva.
Pret baušļiem karo pats sātans un viņa palīgi (pūķis).
Ja kāds māca, ka Dieva Desmit Baušļi ir atcelti, tad Bībele skaidri norāda, kam viņš kalpo. Ja jūs turat Dieva Desmit Baušļus, tad jums būs uzbrukumi no pūķa, tas ir no sātana kalpiem.
 
Pūķis karā izmanto melus.
Jāņa evaņģēlijs 8:42-44
"42 Jēzus viņiem sacīja: "Ja Dievs būtu jūsu Tēvs, jūs Mani mīlētu, jo Es esmu izgājis un nāku no Dieva. Jo ne no Sevis esmu nācis, bet Viņš Mani sūtījis. 43 Kādēļ jūs Manu runu nesaprotat? Tāpēc, ka jūs neesat spējīgi klausīties Manos vārdos. 44 Jūs esat no sava tēva - velna, un jums gribas piepildīt sava tēva kārības. Viņš no paša sākuma ir bijis slepkava un nestāv patiesībā, jo patiesības nav viņā. Melus runādams, viņš runā pēc savas dabas, jo viņš ir melis un melu tēvs."
 
Kristus norāda uz Baušļiem, kā uz patiesības etalonu.
1. Jāņa 2:4
Kas saka: es esmu Viņu atzinis, bet netur Viņa baušļus, ir melis, un viņā nav patiesības.
Sabats ir viens no Dieva Desmit Baušļiem. Tā ir arī derības zīme (pazīšanas zīme), kas attiecas uz visiem cilvēkiem.

Sabats ir derības zīme ar Dievu
Ecēhiēla 20:12 Es devu tiem arī Savas svētās dienas (sabatus), kas ir derības zīme starp Mani un viņiem, lai tie atzītu, ka Es esmu Tas Kungs, kas tos svētījis.