Sagatavošanās debesu skolai

Dod ka mūsu dēli izaug savā jaunībā kā kupli zaļojoši dēsti, mūsu meitas lai būtu kā izcirsti stūra stabi skaisti veidotajās piļu celtnēs.” Ps. 144:12

Lai vecāki neaizmirst lielo misijas lauku, kas atrodas pašu mājās. Ar bērniem, kurus Dievs uzticējis mātei, Viņš tai ir devis svētu darbu. Dievs saka: “Ņem šo dēlu, šo meitu un uzaudzini Man. Dod tiem rakstu­ ru, kas noslīpēts un nospodrināts pils celtnes vajadzībām, lai tas varētu mirdzēt Kunga pagalmos vienmēr.”

Lai ikkatrs ģimenes loceklis apņemas un saka: “Es būšu kristietis, jo šeit virs zemes esošajā skolā man jāveido raksturs, kas man atļaus iestāties augstākajā skolā, augšā esošajā skolā. Man jādara citiem tas, ko vēlos, lai citi darītu man.”

Padariet mājas dzīvi cik iespējams līdzīgāku Debesīm. Lai ģimenes locekļi, sapulcējoties pie ģimenes altāra, neaizmirst par cilvēkiem, kas Dieva darbā ieņem atbildīgas vietas. Jūsu aizlūgšanas vajadzīgas mūsu ārstiem sanatorijās, evaņģēlija kalpiem, kā arī mūsu izdevniecību un skolu vadītājiem. Viņi tiek kārdināti un pārbaudīti. Lūdzot Dievu, lai viņš tos svētītu, jūsu pašu sirdis Viņa žēlastībā kļūs iejūtīgākas un mai­ gākas. Mēs dzīvojam pēdējo dienu briesmu vidū, un mums jāatbrīvojas no jebkura traipa un jāapģērbj Kristus taisnības drēbes.

Mans brāli un mana māsa, es ļoti jūs skubinu sagatavoties Kristus atnākšanai debesu padebešos. Dienu no dienas arvien vairāk atbrīvojiet savas sirdis no mīlestības uz pasauli. Uzziniet no piedzīvojumiem, ko nozīmē sadraudzība ar Kristu. Sagatavojieties tiesai, lai tad, kad atnāks Kristus, un kad Viņu apbrīnos visi ticīgie, jūs atrastos starp tiem, kas Viņu sastaps. Tajā dienā atpestītie iemirdzēsies Tēva un Dēla godībā. Aizskarot savas zelta kokles, eņģeļi sveiks Ķēniņu un Viņa uzvaras trofe­ jas - tos, kas Jēra asinīs būs mazgājušies un kļuvuši balti. Atskanēs uzvaras dziesma, kas piepildīs visas Debesis: “Kristus ir uzvarējis.” Viņš ieies Debesu pagalmos savu atpestīto pavadībā, kuri liecinās, ka Jēzus ciešanas un upuris nav bijis veltīgs.