Dievbijīgo vecāku iespaids

Sargi savu dvēseli, ka tu neaizmirstu to, ko tavas acis ir redzējušas un ka tas neizzūd tev no sirds (atmiņas) visās tavās mūža dienās! Un dari to zināmu saviem bērniem un saviem bērnu bērniem!” 5. Moz. 4:9

Visiem vecākiem, kas sevi sauc par Kristus drīzās atnākšanas gaidītājiem, uzdots svinīgs sagatavošanās darbs, lai viņi un viņu bērni būtu gatavi Kungu sastapt Viņa atnākšanas brīdī. Dievs sagaida, ka vecāki ar visu sirdi nostāsies Viņa pusē, lai pat par mata tiesu netiktu sabojāts darbs, ko darīt viņiem Dievs ir uzdevis, un, lai mūsu bērni un jaunieši pilnīgi izprastu Dieva gribu attiecībā uz viņiem. Viņiem jāmācās atraidīt ļauno un izvēlēties labo, novērsties no grēka un kļūt uzticīgiem Dieva kalpiem, sagatavotiem savā dzīvē patiesi kalpot Viņam.

Maz ir tādu vecāku, kas saprot, cik nozīmīgs bērniem ir viņu diev­ bijīgās dzīves paraugs. Tas ir daudz iespaidīgāks par priekšrakstiem. Neviens cits līdzeklis nav tik iespaidīgs viņu dzīves plūduma ievirzīšanai pareizā gultnē. Bērniem jāredz pareizs, taisnas rīcības paraugs, lai viņiem izdotos uzvarēt grēku un izveidot pilnīgu kristīgu raksturu. Šādu paraugu viņiem vajadzētu redzēt savu vecāku dzīvē, jo, lai viņi ieietu Dieva pilsētā, kādam jārāda tiem ceļš. Šo ceļu vecāki var parādīt viņiem skaidri un saprotami, dzīvojot bērnu priekšā dievbijīgu un konsekventu dzīvi.

Dievs vēlas, lai vecāki būtu saviem bērniem to principu iemiesojums, kas izklāstīti Svētajos Rakstos. Lai noturētu savu bērnu kājas uz šaurā ceļa, būs vajadzīgas neatlaidīgas pūles un nepārtrauktas lūgšanas, tomēr ir iespējams uzaudzināt bērnus, ka tie iemīl Dievu un kalpo Viņam. Ir iespējams iedēstīt taisnības principus, rindu pēc rindas, priekšrakstu pēc priekšraksta, te nedaudz un tur nedaudz, līdz sirds tieksmes un ilgas saskaņojas ar Dieva prātu un gribu.

Kad tēvi un mātes izpratīs atbildību, kas uz tiem gulstas, un atsauksies Dieva gara aicinājumam attiecībā uz šo novārtā atstāto darbu, tad ļaužu mājās notiks tādas pārvērtības, kas liks eņģeļiem līksmoties.