Ģimenes altāris

Viņš uzcēla tur altāri tam Kungam un piesauca tā Kunga vārdu.” 1. Moz. 12:8

Dieva draugs Ābrahāms rāda mums augsti vērtējamu priekšzīmi. Viņa dzīve bija lūgšanu un pazemīgas paklausības pilna, un viņš bija kā gaisma pasaulei. Kur vien viņš izpleta savu telti, viņš cieši tai klāt uzcēla arī altāri, kas uz rīta un vakara upuri aicināja ikkatru ģimenes locekli. No kristiešu mājām vajadzētu atmirdzēt gaismai. Mīlestībai jāatklājas darbos. Tai jāizplūst no visas mājas dzīves, parādoties apdomīgā laipnībā, piemīlībā un nesavtīgā savstarpējā pretimnākšanā. Ir mājas, kur šis princips tiek īstenots, - mājas, kur pielūdz un pagodina Dievu un, kur valda vispatiesākā mīlestība. No tādām mājām līdzīgi saldai vīraka smaržai Dieva priekšā paceļas rīta un vakara lūgšanas, un Viņa žēlastība un svētības nonāk lejup uz lūdzējiem.

Mums vairāk ir vajadzīga patiesa reliģija. Mums vajadzīgs spēks un žēlastība, kas dzimst sirsnīgās un nopietnās lūgšanās. Garīga spēka iegūšanai mums čakli jāizmanto šis žēlastības līdzeklis. Lūgšana nenoved Dievu lejā pie mums, bet aizved mūs pie Viņa. Tā arvien vairāk atklāj mums mūsu trūkumus un mūsu lielās vajadzības, līdz ar to atklājot arī mūsu pienākumus pret Dievu un mūsu atkarību no Viņa. Lūgšanas mums ļauj aptvert, cik niecīgi mēs esam un cik vājas mūsu spriedumu spējas. Dievs lūgšanas ir nolicis par priekšnosacījumu savu bagāto svētību dāvināšanai.

Tā ir katras dienas nepieciešamība. Ik rītus nododiet sevi un savu ģimeni Dievam. Nerēķinieties ar mēnešiem un gadiem, jo tie mums nepieder. Jums dota viena īsa diena un šajā dienā strādājiet sev un savai ģimenei, it kā tā būtu jūsu pēdējā diena. Visus savus plānus pakļaujiet Dievam, lai tie, saskaņā ar Viņa aizgādību piepildītos vai tiktu atmesti. Šādā veidā jūs dienu no dienas, nododat savu dzīvi ar tās plāniem un nodomiem Dieva rokās, varat pieņemt Viņa plānus savējo vietā, lai cik tie arī nesaskanētu ar jūsu iepriekšējo sagatavošanos un lai arī cik daudz jūsu skaisto plānu tāpēc būtu jāatmet. Tā dzīve arvien vairāk pielīdzināsies dievišķajam paraugam, un “Dieva miers, kas ir augstāks par visu saprašanu, pasargās jūsu sirdis un domas Jēzū Kristū.”