Vēsts bērniem

Bērni, klausiet saviem vecākiem, jo tā pienākas. “Godā savu tēvu un māti,” - tas ir pirmais bauslis ar apsolījumu.” Ef. 6:1-2

Apustulis pamāca bērnus paklausīt vecākiem iekš Kunga (Ef. 6:1-2 pēc angļu tulk. ari Glika tulk.), palīdzēt viņiem un paklausīt tiem. Kas patiesi mīl Dievu, tie netieksies paši pēc sava ceļa un nesagādās nelaimi sev un citiem. Tie savā raksturā centīsies attēlot Kristu. Cik dārga ir šī doma, ka jaunieši, kas cīnās pret grēku, kas tic un modri gaida Kristus parādīšanos, kas pakļaujas vecāku autoritātei un mīl Jēzu Kristu, būs starp tiem, kas, ilgojoties pēc Viņa atnākšanas, Viņu arī satiks.

Tie nostāsies Dieva troņa priekšā bez vainas vai traipa un uz mūžī­ giem laikiem baudīs Viņa labvēlību. Tie ir izveidojuši piemīlīgus raksturus; tie uzmana savus prātus, savus vārdus; tie nav teikuši nepatiesību; tie rīkojas uzmanīgi, lai neizdarītu nekā ļauna, un viņi tiek vainagoti ar mūžīgo dzīvību.

Vecākiem ir dota liela priekštiesība paņemt savus bērnus sev līdzi uz Dieva pilsētu, pie vārtiem sakot: Es esmu centies pamācīt savu bērnus mīlēt Kungu, darīt viņa prātu un pagodināt Viņu. Tādiem plaši atvērsies vārti un pa tiem ieies vecāki līdz ar saviem bērniem.

Ikviena ģimene, kurai atļaus ieiet Dieva pilsētā, būs uzticīgi strādājusi savās šī zemes mājās, izpildot pienākumu, ko Kristus tai bija uzlicis. Tur Debesu Skolotājs Kristus aizvedīs savus ļaudis pie dzīvības koka un izskaidros viņiem patiesības, kuras šajā dzīvē viņi nespēja saprast. Nākamajā dzīvē Viņa ļaudis iegūs augstāko izglītību visā tās pilnībā.

Tiem, kas ieies Debesu pilsētā, uzliks uz galvas zelta kroņus. Tas būs prieka pilns skats, ko neredzēt nevar atļauties neviens no mums. Mēs savus kroņus metīsim pie Jēzus kājām un atkal un atkal slavēsim Viņu un teiksim Viņa svēto Vārdu. Eņģeļi pievienosies šīm uzvaras dziesmām. Aizskarot zelta kokles, tie visas Debesis piepildīs ar varenu mūziku un dziesmām Dieva Jēram.

Mūžīga dzīve Dieva pilsētā ir alga par paklausību uz zemes esoša­ jās mājās.