Vēsts jauniešiem

Es esmu jums rakstījis, jaunekļi, jo jūs esat stipri, un Dieva Vārds paliek jūsos, un jūs ļauno esat uzvarējuši.” I. Jāņa 2:14

Dievs mil bērnus un jauniešus; viņu spējas, spirgto enerģiju, drosmi līdz ar ātrajām uztveres spējām, un Viņš vēlas panākt viņu saskaņošanos ar dievišķajiem principiem.

Mūsu bērni atrodas it kā ceļu krustojumā. Uz visām pusēm pasaulīgie vilinājumi, skubinot izcelt savu “es” un apmierināt savas tieksmes, aicina viņus novērsties no takas, kas nolikta Kunga atpirktajiem. Vai viņu dzīve būs par svētību vai lāstu, tas ir atkarīgs no viņu izvēles. Viņi pieder Kristum. Tie ir atpirkti Viņa asinīs un Viņa mīlestība tos pieprasa sev. Tie dzīvo tāpēc, ka Viņš tos savā spēkā uztur dzīvus. Viņu laiks, spēks un spējas pieder Viņam, lai tos attīstītu, izkoptu un izlietotu Viņam.

Jaunieši, uzkrājiet sevī daudz zināšanu. Turpiniet sniegties tālāk un augstāk. Prāta un miesas spēku pilnīgas noslogošanas prasmei, nepārtraukti domājot par mūžīgām realitātēm, ir vērtība tieši tagad. Meklējiet Kungu nopietni un sirsnīgi, lai jūs kļūtu arvien vairāk izdaiļoti, vairāk garīgi attīstīti. Tad jūs saņemsit vislabāko diplomu, kādu vien ir iespējams saņemt - Dievs atzīs un pieņems jūs.

Lai cik lieli vai mazi ir jūsu talanti, atcerieties, ka viss, kas ir jums, ir tikai jūsu pārvaldībā nodota manta. Tā Dievs jūs pārbauda, piešķirdams jums izdevību pierādīt savu godīgumu. Viņam pieder jūsu miesas, prāta un dvēseles spēki, un šie spēki jāizlieto Viņam. Par jūsu laiku, jūsu iespaidu, jūsu spējām un jūsu prasmi - par visu jāatskaitās Viņam, kas visu dod.

Cik ātri vēsti par krustā sisto, augšāmcēlušos un drīz nākošo Pestītāju varētu aiznest visai pasaulei ar tādu strādnieku armiju kā mūsu jaunatne, ja tās spējas būtu pareizi izkoptas! Cik ātri varētu pienākt gals - gals ciešanām, bēdām un grēkiem! Cik ātri grēka un sāpju maitāto šīs zemes īpašumu vietā mūsu bērni varētu saņemt mantu tur, kur “taisnie iemantos zemi un dzīvos tur mūžīgi.” (Ps. 37:29)