Vai mana ģimene ir sagatavojusies sastapt to Kungu?

Tas lielā mērā veicinās jūsu ieiešanu mūsu Kunga un Pestītāja valstībā.” 2. Pēt. 1:11

Lai vecāki pēta 2. Pētera vēstules 1. nodaļu. Tajā atklāts Bībeles izcilais skaistums. Tā māca, ka kristieša garīgiem piedzīvojumiem pastāvīgi jāvairojas, ka viņiem nepārtraukti jāaug žēlastībā un tikumībā, kas nostiprinās viņa raksturu un darīs dvēseli derīgu mūžīgai dzīvei.

Vecākiem un bērniem kopīgi dota priekštiesība augt Kristus žē­ lastībā. Tie, kas saskaņojušies ar Dieva Vārdā dotajiem nosacījumiem, redzēs, ka pilnībā ir gādāts par viņu garīgajām vajadzībām un uzvarai nepieciešamo spēku. Kungs sagaida, ka vecāki nopietni centīsies savus bērnus audzināt Viņam. Mājā viņiem jākopj žēlastības Gara dāvanas, visos savos ceļos atzīstot Viņu, kas caur Gara svētošo iespaidu apsolījis darīt viņus pilnīgus ikvienam labam darbam.

Vai ļaudīm, kam ir svinīga vēsts, kas jāsniedz pasaules apgaismošanai un glābšanai, pašiem tikai nedaudz vai nemaz nav jāpūlas savu ģimenes locekļu labā, kas nav atgriezti patiesībai? Vai vecāki ļaus savam prātam nodarboties ar mazsvarīgām lietām, atstājot novārtā vissvarīgāko jautā­ jumu: “Vai mana ģimene ir sagatavojusies sastapt Kungu?” Vai viņi, piekrītot Evaņģēlija patiesībai, kas dota kā “Pēdējo dienu patiesība”, un rūpējoties, lai šī vēsts aiziet pie citiem ļaudīm un uz citām zemēm, atļaus saviem bērniem, viņu visdārgākajai mantai, doties briesmu pilnajā nākotnē nebrīdinātiem un nesagatavotiem? Vai tie, kas no Dieva Vārda un Viņa Gara liecībām saņēmuši skaidru gaismu par saviem pienāku­ miem, ļaus izšķērdīgi aiztecēt gadiem, necenšoties glābt savus bērnus?

Kristus gaida uz cilvēku rīku līdzdalību, lai viņš varētu iespaidot mūsu bērnu un jauniešu sirdis. Debesu būtnes ārkārtīgi ilgojas redzēt vecākus veicam nepieciešamos sagatavošanās darbus, lai pēdējā sadursmē viņi un viņu bērni atrastos Dievam uzticīgo ļaužu pusē un ieietu pa vār­ tiem Dieva pilsētā.