Kas atrod sev laulāto draudzeni, tas atrod sev tiešām ko labu un var līksmoties, ka žēlastības dāvanu dabūjis no Tā Kunga.” Sal. pam. 18:22

Laulības iestādījums ir saņēmis Kristus atzinību un svētību, un tas jāuzskata par svētu. Patiesa reliģija nerīkojas pretēji Kunga plāniem. Dievs ir noteicis, ka sievietei vajadzētu savienoties ar vīrieti svētā laulībā, lai veidotu ģimenes, kuras rotātu gods un kas simbolizētu Debesu ģimeni. Laulība, ja tā noslēgta šķīstumā un svētumā, patiesībā un...

Kā lai es darītu tik lielu ļaunumu un grēkotu pret Dievu?” 1. Moz. 39:9

Vienmēr būs atrodami šie viegli pierunājamie un piemēroties gatavie raksturi, kuriem grūti pateikt noliedzoši “nē”, kas padodas stiprākai un apņēmīgākai gribai, lai tā tos ved prom no Dieva. Viņiem nav nekāda spēka, uz ko tie varētu paļauties, nav stingru principu, kas tos pasargātu no ļaunu priekšlikumu pieņemšanas un sliktu ieradumu veidošanās.

Ar katru dienu palielinās morālās briesmas, kurām padoti visi, kā veci, tā...

Bet visas žēlastības Dievs, kas jūs Kristū ir aicinājis savā mūžīgajā godībā, tas jūs pēc īsām ciešanām pats sagatavos, stiprinās, spēcinās, darīs pastāvīgus.” 1. Pēt. 5:10

Raksturs, kas cilvēkiem jāiegūst, lai kļūtu par Kristus mācekļiem, parādīts tik pilnīgs, ka neticīgie tādas pilnības sasniegšanu cilvēkiem uzskata par neiespējamu. Tomēr nevienam, kas sevi sauc par Dieva bērnu, nedrīkst norādīt uz zemāku standartu. Neticīgie nezina, ka Debesu palīdzība ir sagādāta visiem, kas to meklēs...

Bet tie, kas Kristum pieder, ir savu miesu krustā situši līdz ar kaislībām un iekārēm. ” Gal. 5:24

Mēs nepiederam paši sev. Mēs esam “dārgi atpirkti” (1. Kor. 6:20), ne ar iznīcīgām lietām - sudrabu vai zeltu, bet ar Kristus dārgām asinīm.” (1. Pēt. 1:18-19), “lai tie, kas dzīvo, nedzīvo vairs paši sev, bet Tam, kas par viņiem miris un uzmodināts.” (2. Kor. 5:15)

Ar šo bezgalīgi dārgo cenu ir atpirkti visi cilvēki. Izlejot šajā pasaulē visas Debesu bagātības, atdodot mums Kristū visas...

Bet pats miera Dievs, lai jūs svētī caur caurim, un jūsu gars, dvēsele un miesa pilnībā lai paliek bezvainīgi līdz mūsu Kunga Jēzus Kristus atnākšanai.” 1. Tes. 5:23.

Svētošanās - cik ir to, kas izprot visu tās nozīmi? Prātu aizmiglojis jutekliskais satraukums. Domām jātiek šķīstītām. Kādi gan varētu būt ļaudis, ja viņi būtu sapratuši, ka izturēšanās pret miesu visā pilnībā atsaucas uz prāta svaigumu un sirds šķīstumu! Cilvēki ir atpirkti ar augstu maksu, pie tam ar kādu maksu - tieši ar...

Mīļotie, es jūs pamācu kā piedzīvotājus un svešiniekus atturēties no miesas kārībām, kas karo pret dvēseli.” 1. Pēt. 2:11

Tagadējā laika sarunas ir satraucoši banālas, kas atklāj domu un morāles zemo līmeni. Ļoti reti sastopams patiesi cienījams raksturs. Patiesa kautrība un atturība reti redzama. Pavisam maz ir šķīstu un neaptraipītu cilvēku. Dievs uz šīm lietām raugās ar nepatiku.

Netīru un izvirtušu domu lološana pārvēršas ieradumā, un dvēsele tiek aptraipīta un rētām izvagota. Viena...