Pravietisko laiku periodi

Tādu pravietojumu piepildīšana kā Tiras iznīcināšana un ebreju sistēmas sabrukšana piesaistīja visā pasaulē uzmanību. Pravietojumi par “Tuksneša draudzi”, kas ierakstīti Daniēla un Atklāsmes grāmatās, piepildījās vēl dramatiskākos notikumos.
Kādu nozīmi Bībele piešķir pravietiskiem periodiem un īpaši 1260 gadu periodam? Retāk ir tā, ka cilvēks pravieto nākotni ar tik lielu precizitāti, kurai būtu jāpievērš uzmanība. Tie nav Dieva dotie pravietojumi, bet cilvēku prognozes. Tomēr Bībeles nākotnes pravietojumi tiek doti tūkstošiem gadu uz priekšu. Tie runā par tautu izveidošanos un par notikumiem, kuri pravietojuma laikā vēsturiskajā telpā vēl neeksistēja. Šādus pravietojumus varēja iedvesmot vienīgi Dievišķā tālredzība.
Daniēla un Atklāsmes grāmatas apraksta pravietojumu laika periodus. Svarīgākie no tiem Daniēla grāmatā ir šādi: 1260 gadus pravietojums ir atrodams 7. nodaļā; 2300 gadu periods ir 8. nodaļā; 490 gadu periods, ieskaitot tā daļas - 483 gados un 486 gadu - 9. nodaļā; daudz īsāki laika periodi ir 11. nodaļā, kā arī 1290 gadu un 1335 gadu periodi 12. nodaļā. Atklāsmes grāmatā ir daudz šādu pravietojumu laika periodu. Prāts, kurš jau ir atzinis Bībeles patiesības mūžīgo vērtību, ir stingri pārliecināts, ka visi šie Bībeles pravietojumi ir absolūti patiesi.
Jēzus pats veidoja savas mācības saskaņā ar pravietojumiem no Vecās Derības, īpaši ar tiem, kas minēti Daniēla grāmatā. Kad Pestītājs pravietiskā valodā aprakstīja visu kristiešu laikmetu, Viņš trīs reizes no Daniēla grāmatas 7. nodaļas (Mat.24:22,29) atsaucās uz “tām dienām”, kas apzīmēja 1260 gadus - ilgāko periodu starp Viņa dienām un mūsdienām. Arī apustulis Pēteris, runājot par Vecās Derības praviešiem, sacīja, ka viņi pārbaudīja: “Kādu laiku tajos norādījis Kristus Gars, kad Viņš paredzēja Kristus ciešanas (Viņa pirmā atnākšana) un sekojošo slavu” (Viņa otrā atnākšana) (1.Pēt.1:11). Pāvils brīdināja Tesalonikas draudzi, mudinot viņus negaidīt Kristus otro atnākšanu, kamēr tiks izpildīti Daniēla pravietojumi par “grēka cilvēka” ilgu valdīšanu (2.Tes.2:3). Pravietiskie periodi ir pamats, uz kura Jaunās Derības sludinātāji balstīja savas mācības.
Kristus piedzimis, piepildot pravietojumu, kas tika dots pirms četriem tūkstošiem gadu. Vecās Derības pravietojumu patiesību apstiprina to piepildījums Jaunajā Derībā. Galvenās kustības un notikumi attiecībā uz Kristus Draudzi līdz laika beigām tika prognozēti ar tikpat lielu precizitāti un ne mazākā apjomā. Dievs jau iepriekš brīdināja savus ļaudis, pirms viņiem atklāja kustību patieso nozīmi - politisko, ekonomisko un reliģisko -, lai iedvesmotu uzticību saviem bērniem un palīdzētu viņiem drosmīgi satikties ar visu, pat nāvi, lai paziņotu par lielās pestīšanas vēsti visos zemes nostūros.

Nodaļa no Bendžamina Vilkinsona grāmatas "Patiesības triumfs"
http://thedaysofelias.com/index.php/lv/gramatas/citu-autoru-gramatas/b-vilkinsons-patiesibas-triumfs">http://thedaysofelias.com/index.php/lv/...