“Tuksneša Draudze” Bībeles pravietojumos

“Un mums ir jo stiprs praviešu vārds, un jūs darāt labi, to vērā ņemdami it kā sveci, kas spīd tumšā vietā, tiekams diena aust un rīta zvaigzne uzlec jūsu sirdīs”.(2.Pēt.1:19 Gliks) “Un viss tas viņiem noticis zīmīgā kārtā un ir rakstīts par brīdinājumu mums, kas esam nonākuši pie laika beigām.” (1.Kor. 10:11)
Apskatiet Bībeles aprakstu par “Tuksneša Draudzi” un svarīgo lomu, ko tai piešķir Svētie Raksti, it īpaši pravieša Daniela un apustuļa Jāņa Atklāsmes grāmatās. Šie divi pravietiskie darbi mirdz ar īpašu gaismu starp visām sešdesmit sešām grāmatām, kas veido Bībeles kanonu. Jesaja, Jeremija, Ecēhiēls un citi pravieši galvenokārt pasludināja, ka viņiem rūp Izraēla, bet Daniēla un Atklāsmes grāmata atspoguļo pasaules vēstures pravietisko izklāstu. Daniēls pravietoja būdams Bābeles premjerministra augstajā amatā - pirmā no četrām pasaules monarhijām. Apustulis Jānis - pēdējā dzīvā zvaigzne apustuliskās draudzes vainagā, kuru Romas imperators, pēdējais valdnieks no četrām pasaules monarhijām, izsūtīja uz tālu neapdzīvotu salu.
Savos sprediķos Pestītājs citēja daudzus fragmentus no Vecās Derības grāmatām. Bet īpašu lielu nozīmi Viņš piešķīra pravieša Daniela grāmatai (Mateja 24:15), mudinot to izpētīt ar īpašu dedzību. Mīļajam apustulim, kurš tika izsūtīts uz Patmas salu, Kristus piešķīra slavu, par kuru Romas imperators atdotu visu. Šīs divas grāmatas nekādā gadījumā neslēpj, bet tieši pretēji atklāj Dieva gribu. Tajos Dievs atklāja ļoti aizraujošu stāstu par savas Draudzes rašanos, veidošanos, pārbaudījumiem un pilnīgu triumfu. Viņš atklāja nekaunīgo nešķīstību, savienību ar zemes ķēniņiem, ilgstošu cietsirdību un parādīja "nelikumības noslēpuma", kas ir Viņa Draudzes reliģiskais sāncensis, galīgo sakāvi.
Pravieši Daniēls un Jānis, kuru atklāsmes attiecās uz pēdējo laika beigām, paredzēja galvenos kristīgā laikmeta konfliktus un pēdējo krīzi. Izmantojot slaveno Bībeles sievietes attēlu, kas simbolizē Draudzi, Jānis pasludināja:
“Un sieva aizbēga uz tuksnesi, kur viņai tika sagatavota vieta no Dieva, lai viņi tur viņu pabarotu tūkstoš divsimt sešdesmit dienas” (Atkl. 12: 6).
Lai parādītu šī pravietojuma īpašo nozīmi, tajā pašā nodaļā apustulis Jānis atkal saka:
“Sievai tika doti divi lielā ērgļa spārni, lai tā varētu lidot tuksnesī savā vietā, kur viņas dzīvība, prom no čūskas acīm, tiek uzturēta laiku un laikus un puslaiku.” (Atkl. 12:14). Piekrītot bībeliskajam principam, ka viena diena pravietojumā tiek pielīdzināta burtiskajam 360 dienu gadam, mēs varam izskaidrot Svētajos Rakstos norādītos pravietiskos laika periodus. Šo likumu noteica pats Dievs (4.Moz. 14:34; Ecēh.4: 6). Turklāt pravietiskais “laiks” ir pravietisks gads, kas vienāds ar 360 burtiskiem gadiem. Pateicoties šiem diviem paziņojumiem, kas apraksta minēto pravietisko periodu, mēs zinām, ka draudze bija tuksnesī 1260 gadus.
Atklāsme turpinās, parādot, ka Atlikums jeb pēdējā draudze būs “Tuksneša Draudzes” pēctece. Interesanti atzīmēt, ka pravietis lieto svarīgo vārdu - "atlikums" 1. Tāpat kā auduma atlikums dod priekšstatu par visu gabalu, no kura tas tiek izgriezts, tā arī Pēdējā Draudze ir “Tuksneša Draudzes” turpinājums un palīdz to uzzināt. Savā redzējumā apustulis Jānis nekavējoties pāriet no “Tuksneša Draudzes” apraksta uz izcilo Atlikuma draudzes darbu: “Tad pūķis sadusmojās par sievu un gāja karot ar pārējiem(atlikumu) viņas cilts locekļiem, kas turēja Dieva baušļus un apliecināja Jēzu” (Atkl. 12:17)
Šie vārdi skaidri parāda pastāvīgo Svēto Rakstu aicinājumu, kas adresēts cilvēku dēliem, lai viņi varētu pazīt patieso Dieva Draudzi visos gadsimtos.
Cilvēkiem jāpievērš uzmanība faktam, ka “Tuksneša Draudzes” vēsture ir cieši saistīta ar noteiktu 1260 gadu periodu. Šie 1260 gadi Bībelē īpaši atkārtoti septiņas reizes, Svētie Raksti atkārtoti min šo periodu, nenorādot noteiktu gadu skaitu (skat. Dan.11:32-35;Mat.24:21-29; 2 Tes.2:1-7). Vai šīs draudzes vēsture šo garo gadsimtu laikā bija nepamanāma, kā bieži saka baznīcas vēsturnieki? Kāpēc viņi ignorē tās milzīgos sasniegumus? Vai Svētie Raksti pravietoja par to veltīgi? Vai vēstures pētījumi ir atspēkojuši šo dievišķo atklāsmi Draudzes vēsturē 1260 gadu periodā?
Jebkurai organizācijai vai kopējai cilvēku kustībai, kas 1260 gadu laikā varētu būt vēsturisko notikumu centrā, vajadzētu būt rūpīgākas izpētes objektam. Vai citām valstībām vai lielām impērijām ir bijusi tik sena vēsture? Vai ilgāk par Lielbritānijas vēsturi, ilgāk par impērijas Romas pastāvēšanu? Stāstījums par “Tuksneša Draudzi” var sacensties pat ar tiem garajiem gadsimtiem, kuru laikā ebreji bija izvēlētā tauta. Neviens kristīgā laikmeta deviņpadsmit gadsimtu pētījums nevar būt harmonijā ar Dieva atklāsmi, ja vien tas neatzīst “Tuksneša Draudzes” dominējošo stāvokli.
 
Nodaļa no Bendžamina Vilkinsona grāmatas "Patiesības triumfs"