Sabats
LV RU EN
Bet velti tie Mani goda

* * * Romas Katoļu Baznīcas autoru apstiprinājums * * *


Jautājums: Kā jūs pierādīsiet, ka baznīcai ir vara noteikt svētās dienas?
Atbilde: Pārmainot sabatu uz svētdienas svinēšanu, kuru arī protestanti atzīst; un tāpēc tie ir pretrunā – stingri turot svētdienu, bet neievērojot daudzus citus svētkus, ko pavēl svinēt tā pati baznīca.” (“An Abridgement of Christian Doctrine”, p 58, by Henry Tuberville. New York, Kenedy, 1833 approbation).
* * *

Šai Sabata ievērošanai”- kurā...

Septitaja diena Kungs duseja

Atklāsmes 14. nodaļā cilvēki tiek aicināti pielūgt Radītāju, un pravietojumā arī norādīta kāda ļaužu šķira, kas triju eņģeļu vēsts rezultātā tur Dieva baušļus. Bet viens no šiem baušļiem Dievu izceļ tieši kā Radītāju. Ceturtais bauslis saka: "Septītā dienā ir Sabats, Kunga, tava Dieva, dusēšana (..). Jo sešās dienās Kungs ir radījis debesis un zemi, jūru un visu, kas tanīs atrodams, un septītajā dienā Kungs dusēja, tāpēc Kungs svētīja Sabata dienu, lai tā būtu svēta." (2. Moz...

Jo, kas iegājis Viņa atdusā, tas arī pats dusējis no saviem darbiem kā Dievs no Saviem.

Sabata ievērošana sevī ietver lielas svētības, un Dievs vēlas, lai Sabata diena mums būtu līksmības diena. Līksmība valdīja, Sabatu iestādot. Dievs ar gandarījumu uzskatīja Savu roku darbu. Visas Savas radītās lietas Viņš nosauca par “ļoti labām”. 1.Mozus 1,31. Debesis un zemi pildīja līksmība. “Rīta zvaigznes kopā priecīgi dziedāja, un visi Dieva bērni gavilēja.” Ījaba 38,7. Kaut arī grēks ir ienācis pasaulē, lai sabojātu Dieva pilnīgo darbu, Viņš tomēr mums vēl dod Sabatu par liecību, ka...