Piecpadsmit iemesli, lai turētu svētu nedēļas septīto nevis pirmo dienu

1. Tāpēc, ka Septītā diena tika Dieva svētīta un nodalīta sabatam, uzreiz pēc pasaules radīšanas, kā mūžīga piemiņa brīnišķīgajam radīšanas darbam un Viņa atpūtai pēc tā, un tāpēc, ka tagad cilvēkam ir ļoti nepieciešams atcerēties Dieva radīšanas darbu un izbaudīt iknedēļas atpūtu, kā tas vienmēr ir bijis.

2. Tāpēc, ka ir pierādījumi, ka sabats tika ievērots no Ādama līdz Mozum. Pirmā Mozus 26:3-6; 27:27,28.

3. Tāpēc, ka Septītā diena ir neatņemama sastāvdaļa no ceturtā baušļa, kas dots Sinaja kalnā, kas ar Dieva pirkstu tika ierakstīts akmenī un iekļauts pārējos deviņos dekaloga priekšrakstos, kas tiek atzīti par morāliem pēc savas būtības, un ir pastāvīgi saistoši. “Piemini sabata dienu, ka tu to svētī.” “Bet septītā diena ir sabats Tam Kungam, tavam Dievam.” “Jo sešās dienās Tas Kungs ir radījis debesis un zemi, jūru un visu, kas tur atrodams, un septītajā dienā Tas Kungs atdusējās; tāpēc Tas Kungs svētīja sabata dienu, lai tā būtu svēta.”

4. Jo Vecā Derībā ir daudz pieminēts par Dieva svētībām tiem, kas svēta Septīto dienu, un par dusmām pret tiem, kas to apgāna.

5. Tāpēc, ka mūsu Kungs Jēzus Kristus pilnā mērā uzstāja ievērot likuma prasības, sacīdams, attiecībā uz rakstiem, kuros ietilpst arī Septītā diena, “tiekāms debess un zeme zudīs, nezudīs neviena ne vismazākā rakstu zīmīte, ne raksta galiņš no bauslības, iekāms viss notiek”, un tāpēc, ka Viņš vienmēr turēja svētu Septīto dienu, neapšaubāmi “mums atstādams priekšzīmi, lai mēs sekotu Viņa pēdām.”

6. Tāpēc, ka ticīgās sievietes, kuras Jēzu Kristu nāves un apbedīšanas laikā bija klāt, skaidri teica, ka „sabatu tās pavadīja klusu pēc bauslības” (Lūkas 23:56), un tāpēc, ka rakstos uzreiz pēc tam seko Jēzus Kristus parādīšanās, nedēļas pirmās dienas rītā. Ne tur, ne arī citur nav teikts neviens vārds par sabata maiņu vai par nedēļas pirmās dienas sabata ievērošanu.

7. Tāpēc, ka mūsu Kunga apustuļi pastāvīgi ievēroja septīto dienu, par ko apustuļu darbos ir bagātīgi pierādījumi, un Pāvils raksta, ka "kā parasti", viņš sabata dienā ieradās sinagogā. (Salīdziniet Lūkas 4:16, Ap.d.17: 2; skat. Arī Ap.d.13:14,42,44 un 16:13.)

8. Tāpēc, ka Jēzus Kristus, iepriekš pravietojot Jeruzalemes iznīcināšanu, brīdināja savus mācekļus lūgt, lai viņu bēgšana nenotiktu "Sabata dienā"(Mat. 24:20), un tā kā tam bija jānotiek gandrīz četrdesmit gadus pēc mūsu Kunga augšāmcelšanās, izrādās, ka viņa mācekļiem bija jāievēro tas pats sabats.

9. Tāpēc, ka visos Svētajos Rakstos nav neviena cita nedēļas dienas, ko sauc par “sabatu”, bet tikai nedēļas Septītā diena; un tad, kad Jaunajā Derībā ir minēta “pirmā nedēļas diena”, tā vienmēr ir skaidri nošķirta no „sabata”.

10. Tāpēc, ka neviena no Bībeles rakstvietām, kas runā par "nedēļas pirmo dienu", neapraksta notikumu vai darbību, kas būtu saistīta ar Sabatu.

11. Tāpēc, ka Dievs ir tik rūpīgi aprakstījis savus baušļus, ir atkārtojis savus likumus visās pravietiskajās grāmatās un ir atstājis tik daudz liecību un septītās dienas sabata piemērus Savos svētajos rakstos, ka ir visai nepamatoti uzskatīt, ka Viņš ir atcēlis vai izmainījis vienu tā pantu, to neaprakstot ar mūsu Kunga Jēzus vai Viņa apustuļu vārdiem Jaunās Derības rakstos.

12. Tāpēc, ka morāles likuma ievērošana (bez jebkādiem izņēmumiem) pastāvīgi tiek atgādināta apustuļu rakstos; un viens no viņiem saka, ka „kas visu bauslību pildītu, bet grēkotu pret vienu bausli, tas ir noziedzies pret visiem,” tajā pašā laikā citējot sesto un septīto baušļus. (Skatīt Rom.13:9; Gal.5:14; Ef.6:2,3; un Jēk.2:8-11).

13. Tāpēc, ka pirmie kristieši nedēļas septītajā dienā ievēroja sabatu vismaz trīs vai četrus gadsimtus. Lai gan tas pakāpeniski tika izmainīts, sabata neievērošanu piekopa vienīgi atkritusī kristietība, kas laika gaitā pieauga vislielākajā elkdievībā; tā, ka otrais bauslis faktiski, un ceturtais pēc sava satura tika atcelts ar nezinošu, māņticīgu un tirānisku priesterību.

14. Tāpēc, ka tas ir acīmredzams absurds - (un bieži vien tas ir neticīgu cilvēku iebildums) - ka nedēļas pirmā diena ir jāievēro kā sabats, tāpēc, ka tas ir Dieva norādījums, jo Dievs patiesībā liek ievērot nevis pirmo bet septīto dienu.

15. Tāpēc, ka Septītās dienas ievērošana ir paklausība Dievam, pagodina protestantu principus, sagrauj Pāvestību, noņem klupšanas akmeņus un nodrošina mums “sabata Kunga” klātbūtni un svētību.