Saskanīgas kristieša dzīves ietekme

Saskanīga dzīve, pacietība un iecietība, provokācijām nesatraucams gars vienmēr ir visspēcīgākais arguments un visneapšaubāmākais pievilkšanas spēks. Ja jums ir pavērušās iespējas un priekšrocības, kādu nav citiem, apsveriet tās un esiet vēl gudrāki, rūpīgāki un laipnāki skolotāji. Lai vaskā atstātu zīmoga nospiedumu, jūs taču neuzspiežat zīmogu strauji un varmācīgi; jūs rūpīgi uzspiežat to vaskam un mierīgi turpināt spiest uz leju līdz nospiedums ir izdevies. Līdzīgi izturieties pret cilvēku dvēselēm. Kristieša ietekmes nepārtrauktība ir tās spēka noslēpums, un tā ir atkarīga no jūsu nelokāmības, atklājot citiem Kristus raksturu. Pastāstot savus piedzīvojumus, palīdziet tiem, kuri ir kļūdījušies. Parādiet, kā līdzcilvēku pacietība, laipnība un palīdzība jūs iedrošinājusi un devusi cerību, kad bijāt pieļāvuši smagas kļūdas.

Līdz tiesas dienai jūs pilnībā neuzzināsit laipnības ietekmi uz nepastāvīgajiem, neapdomīgajiem un šķietami nicināmajiem. Sastopoties ar nepateicību un svētās uzticības nodevību, mēs tiekam izaicināti paust savu sašutumu un nicinājumu. Vainīgie to arī gaida, jo ir tam sagatavojušies. Turpretī laipna pacietība viņus pārsteidz un bieži vien atmodina viņos labās īpašības un vēlmi dzīvot cildenāku dzīvi.

“Brāļi, ja arī kāds cilvēks ir pienākts kādā pārkāpumā, tad jūs, kas esat garīgi, atgrieziet tādu uz pareiza ceļa ar lēnprātīgu garu, un lūkojies pats uz sevi, ka arī tu nekrīti kārdināšanā. Nesiet cits cita nastas, tā jūs izpildīsit Kristus likumu.” (Gal. 6:1,2)

Visiem, kuri sevi atzīst par Dieva bērniem, ir jāpatur prātā — kā misionāri viņi saskarsies ar visādiem cilvēkiem. Tie var būt izsmalcināti un vienkārši, pazemīgi un lepni, reliģiski noskaņoti un skeptiski, izglītoti un nezinoši, bagāti un nabagi. Pret šiem dažādajiem ļaudīm nevar izturēties vienādi, lai gan visiem ir nepieciešama laipnība un līdzcietība. Savstarpējos kontaktos mūsu prātiem ir jātiek attīrītiem. Mēs esam atkarīgi cits no cita, cieši saistīti ar cilvēciskas brālības saitēm.

Debesis, liekot citam no cita būt atkarīgam,
Kungam vai kalpam, vai draugam,
Lūdz palīdzēt citu citam,
Līdz visu stiprums palīdz viena vājumam.

Kristietība kontaktējas ar pasauli cilvēku sabiedriskajās attiecībās. Katram cilvēkam, kas ir saņēmis dievišķo gaismu, ir jāapgaismo tumšais ceļš tiem, kuri nepazīst labāku. Sabiedrības spēkam, kuru svēto Kristus Gars, ir jātiek pilnveidotam, lai dvēseles varētu atvest pie Pestītāja. Kristu nevajag slēpt sirdīs kā apslēpjamu svētu un mīļu dārgumu, par kuru priecājas tikai tā īpašnieks. Kristum mūsos jābūt kā ūdens avotam, kas izplūst mūžīgai dzīvei, atsvaidzinādams katru, kurš satiekas ar mums.

Elena Vaita
"Palīgs ikdienā"