Apbrīnojamā mīlestībā Dievs radījis cilvēku Sev līdzīgu

"Un Dievs radīja cilvēku pēc Sava tēla un līdzības, pēc Sava tēla Viņš to radīja, vīrieti un sievieti Viņš radīja." 1.Mozus 1:27.

Visas debesis bija ieinteresētas un priecīgas par pasaules un cilvēka radīšanu. Cilvēcīgās būtnes bija jauna, īpatna, atšķirīga sabiedrība. Tie bija radīti "pēc Dieva līdzības", un Radītājs vēlējās, lai tie apdzīvotu zemi. Tiem bija jādzīvo ciešā savienībā ar Debesīm, saņemot spēku no visa Spēka Avota. Dieva atbalstītiem tiem bija jādzīvo bezgrēcīga dzīve.

Svētais pāris nebija tikai bērni vien, pakļauti Dieva Tēva rūpēm, bet skolēni, kas saņēma Visgudrākā Radītāja mācības. Eņģeļi tos apmeklēja un tiem bija iespēja satikties ar savu Radītāju bez tumšas starpsienas.

Redzamās pasaules noslēpumi "Tā brīnišķīgie darbi, Kas ir pilnīga gudrība", bija tiem neizsmeļams pamācību un iepriecas avots, Dabas likums un norises, ko cilvēki pēta jau sešus gadu tūkstošus, viņu prātam atklāja bezgalīgais visa Veidotājs un Uzturētājs. Tie sarunājās ar lapām un puķēm, un kokiem, sakrājot to dzīvības noslēpumus. Ādams pazina katru dzīvo radību, sākot ar milzīgo leviatānu, kas rotaļājās ūdeņos, līdz sīkajam knislītim, kas lidinā­jās saulstaros, Katram viņš bija devis vārdu un pazina katra ieradumus. Dieva godība Debesīs, neskaitāmās pasaules savā organizētajā riņķojumā, (Ījaba 37:16.) "Mākoņu kustība", gaisma un skaņa, dienas un nakts noslēpumi - viss bija atvērts mūsu pirmo vecāku studijām.

Dievs radīja cilvēku - pārāko būtni; vienīgi viņš ir veidots pēc Dieva līdzības ar dievišķās dabas īpašībām, kas spēj sa­darboties ar Radītāju un piepildīt Viņa plānus.

Elena Vaita