Cilvēkiem, kuri sevi identificē kā "garīgus, bet ne reliģiozus", šķiet, ir ērtāk jautāt un pateikties "Visumam", nekā visu lietu patiesajam avotam, kas ir Dievs Radītājs. Lai gan daudzi to neapzinās, izvēle pielūgt radību nevis Radītāju ir pati par sevi reliģiska teoloģija.
Vai esat kādreiz dzirdējuši, ka draugi vai ģimenes locekļi lieto tādus terminus kā "omega punkts" vai "Kristus apziņa"? Šie termini ir nākuši tieši no jezuītu priestera Pjēra Teilharda de Šardina, kuru daudzi pazīst kā...

Un eņģelis zvērēja pie Tā, kas dzīvo mūžīgi mūžam, ka laika vairs nebūs. Atkl. 10:5-7.

Atklāsmes grāmatas 14. nodaļas vēsts, kas pasludina Dieva tiesas stundas iestāšanos, dota gala laikam; Atklāsmes grāmatas 10. nodaļā aprakstītais eņģelis attēlots ar vienu kāju uz jūras un ar otru uz zemes: tas norāda uz vēsts izplatīšanos tālās zemēs, šķērsojot okeānu, un jūras salas dzirdēs pēdējo brīdinājuma vēsti.

"Un eņģelis, ko es redzēju stāvam uz jūras un uz zemes, pacēla savu labo roku pret...

Katoļu baznīca svētdienā svin Kristus augšāmcelšanos. Ir vēsturiski pierādīts, ka nedēļās dienas sakrīt ar Kristus laika nedēļās dienām. Kristus augšāmcelšanās ir svētdienā vai nedēļas pirmajā dienā.
Lūkas evaņģēlijs 23:45
45 Un saule tapa aptumšota, un priekškars Templī pārplīsa vidū pušu. 46 Un Jēzus sauca skaņā balsī: "Tēvs, Es nododu Savu garu Tavās rokās." Un, to sacījis, Viņš nomira. (piektdiena)
Lūkas evaņģēlijs 23:54 Un tā bija sataisāmā diena, un sabats jau sākās. (piektdienas...

Piekāpšanās pagānismam atvēra ceļu tālākai Debesu autoritātes nicināšanai. Pamudinot nesvētus draudzes vadītājus, sātans centās grozīt arī ceturto bausli un mēģināja atcelt seno Sabatu, dienu, kuru Dievs bija svētījis un iesvētījis (1. Moz. 2:2,3), tā vietā paaugstinot pagānu ievērotos svētkus – "godājamo saules dienu". Sākumā šo izmaiņu necentās izdarīt atklāti. Pirmajos gadsimtos īsto Sabatu vēl ievēroja visi kristieši. Viņi dega par Dieva godu un, ticot bauslības negrozāmībai, čakli...

Tāpat kā Sabats, arī nedēļas izcelsme meklējama radīšanas dienās, un ziņojumu par to Bībele ir saglabājusi līdz pat mūsu laikam. Dievs pats noteica mēru pirmajai nedēļai kā paraugu visām nākamajām nedēļām līdz pat laika beigām. Kā visas citas, tā sastāvēja no septiņām burtiskām dienām. Sešas dienas tika izlietotas radīšanas darbam, bet septītajā dienā Dievs dusēja, un tad Viņš šo dienu iesvētīja un nošķīra kā dusas dienu cilvēkiem.
Uz Sinaja dotajos likumos Dievs no jauna apstiprināja gan...

Visu cilvēku uztvere nav vienāda. Uz atšķirīgi audzinātiem un dažādi domājošiem ļaudīm vieni un tie paši vārdi atstāj dažādu iespaidu, tādēļ vienīgi ar valodas starpniecību jebkuram savu domu gājumu vai priekšstatu par kādu attiecīgu jautājumu ir grūti pastāstīt kādam ar citādu raksturu un audzināšanu. Tomēr godīgiem, veselīgi domājošiem cilvēkiem teiktais var būt skaidrs un saprotams un pilnīgi pietiekošs praktiskās dzīves vajadzībām. Ja kāds, ar kuru sarunājamies, nav godīgs un nevēlas...