Saskanīga dzīve, pacietība un iecietība, provokācijām nesatraucams gars vienmēr ir visspēcīgākais arguments un visneapšaubāmākais pievilkšanas spēks. Ja jums ir pavērušās iespējas un priekšrocības, kādu nav citiem, apsveriet tās un esiet vēl gudrāki, rūpīgāki un laipnāki skolotāji. Lai vaskā atstātu zīmoga nospiedumu, jūs taču neuzspiežat zīmogu strauji un varmācīgi; jūs rūpīgi uzspiežat to vaskam un mierīgi turpināt spiest uz leju līdz nospiedums ir izdevies. Līdzīgi izturieties pret cilvēku...

"Un Dievs radīja cilvēku pēc Sava tēla un līdzības, pēc Sava tēla Viņš to radīja, vīrieti un sievieti Viņš radīja." 1.Mozus 1:27.

Visas debesis bija ieinteresētas un priecīgas par pasaules un cilvēka radīšanu. Cilvēcīgās būtnes bija jauna, īpatna, atšķirīga sabiedrība. Tie bija radīti "pēc Dieva līdzības", un Radītājs vēlējās, lai tie apdzīvotu zemi. Tiem bija jādzīvo ciešā savienībā ar Debesīm, saņemot spēku no visa Spēka Avota. Dieva atbalstītiem tiem bija jādzīvo bezgrēcīga...

21 Tad Elija pienāca visai tautai klāt un sacīja: "Cik ilgi jūs klibosit uz abām pusēm? Ja Tas Kungs ir Dievs, tad sekojiet Viņam! Bet, ja Baals ir dievs, tad sekojiet tam!" Bet tauta viņam neatbildēja ne vārda. 22 Un Elija sacīja tautai: "Es esmu vienīgais Tā Kunga pravietis atlicies. Bet Baala praviešu ir četri simti piecdesmit vīru. 23 Lai mums tagad nodod divi vēršus. Un viņi lai izvēlas sev vienu vērsi, lai sacērt to gabalos un lai sakārto to uz malkas, bet uguni lai nepieliek. Tad es arī...

Jau 12. gadsimtā valdiešu kristieši ārpus baznīcas identificēja “mazo ragu” un “grēka cilvēku” kā Romas pāvestu. Bet pat baznīcā, starp visapmācītākajiem dievbijīgajiem cilvēkiem, pāvests arvien vairāk tika identificēts arī kā “antikrists” un “grēka cilvēks”.

Pirmsreformācijas laika skaidrojumi:

Gads

Vārds

Bībeles atsauce

Skaidrojums

1310 Dante Alighieri Atkl. 17 Netikle Romas baznīca
1331 Michael of Cesena Atkl. 17...

Es redzēju, ka no tā laika, kad otrais eņģelis pasludināja vēsti par baznīcu krišanu, tās ir kļuvušas arvien jo samaitātākas. To locekļi saucas Kristus vārdā un uzskata sevi par Viņa sekotājiem, kaut gan tiem nav nekādas atšķirības no pasaules. Mācītāji lieto tekstus no Rakstiem, bet runā, izdabājot un glaimojot klausītājiem tā, ka dabīgai sirdij nav ko iebilst, jo tā pretojas vienīgi patiesības garam un spēkam, kā arī Kristus atpestīšanas darbam. Parastajos dievkalpojumos nav nekā, kas varētu...

Tags: