Tad pūķis sadusmojās par sievu un gāja karot ar pārējiem viņas cilts locekļiem, kas turēja Dieva baušļus un apliecināja Jēzu.” Tuvā nākotnē, kad protestantu baznīcas apvienosies ar pasauli un pāvesta varu, lai nostātos pret tiem, kas tur baušļus, mēs redzēsim piepildāmies šos vārdus. Tas pats gars, kas gadsimtiem ilgi vadīja pāvesta piekritējus, liks protestantiem līdzīgi izturēties pret tiem, kas paliks uzticīgi Dievam.

Baznīca un valsts tagad sagatavojas nākamajai cīņai. Protestanti darbojas...

"Es zinu, ka mans Pestītājs ir dzīvs, un pēcgalā Viņš celsies pār pīšļiem." Īj. 19:25.

Viena no Bībeles svinīgākajām un diženākajām patiesībām ir vēsts par Kristus Otro atnākšanu, lai Viņš pilnīgi pabeigtu lielo pestīšanas darbu. Dieva svētceļnieku tautai, kam tik ilgi bija jāklīst pa "nāves ēnas ieleju", dārga, prieka un iedvesmas pilna cerība dota tieši Viņa, "Augšāmcelšanās un Dzīvības", atgriešanās apsolījumā, lai "savus atmestos atvestu mājās". Mācība par Otro adventi ir pats Svēto Rakstu...

Neatkarīgi no etniskās piederības un dzīves apstākļiem visa cilvēce jūt neizsakāmas ilgas - tai kaut kā trūkst. Jau kopš radīšanas mīlošais Dievs cilvēkā tās ir ielicis - cilvēks nav apmierināts ar savu pašreizējo stāvokli un sasniegumiem, lai arī kādi tie būtu. Dievs vēlas, lai cilvēks meklē labo un atrod to, tādējādi gūdams savai dvēselei svētību, kas saglabājas mūžīgi.
Ar viltīgiem paņēmieniem sātans šīs cilvēka sirds ilgas ir izkropļojis. Viņš panāk, lai ļaudis tic, ka tās var remdēt ar...