Lai ļaudis būtu gatavi pastāvēt tiesā, vēsts viņiem pavēl: "Bīstieties Dievu un dodiet Viņam godu" (..), pielūdziet To, kas radījis debesis un zemi, jūru un ūdens avotus!" Bet vēsts pieņemšanas rezultāti atklāti vārdos: "Šeit ir tie, kas tur Dieva baušļus un Jēzus ticību."(Glika tulk.) Lai sagatavotos tiesai, cilvēkiem nepieciešams ievērot Dieva likumus. Tiesā šī bauslība būs rakstura mēraukla. Apustulis Pāvils saka: "Kas grēkojuši, pazīdami likumu, pēc likuma tiks tiesāti (..) tai dienā, kad...

2. Mozus grāmata 20:2-17 (Dieva Baušļi)
2 "Es esmu Tas Kungs, tavs Dievs, kas tevi izvedis no Ēģiptes zemes, no vergu nama. 3 Tev nebūs citus dievus turēt Manā priekšā. 4 Netaisi sev elku tēlu vai kādu atveidu nedz pēc tā, kas ir augšā debesīs, nedz pēc tā, kas ir virs zemes, nedz pēc tā, kas ir ūdenī zem zemes. 5 Nezemojies to priekšā un nekalpo tiem, jo Es, Tas Kungs, tavs Dievs, esmu dusmīgs Dievs, kas tēvu grēkus pie bērniem piemeklē līdz trešam un ceturtam augumam tiem, kas Mani ienīst, 6...

1 Visus šos baušļus, ko es tev šodien pavēlu, tev ir jātur un jāpilda, ka jūs dzīvotu un taptu vairoti un ietu un iemantotu to zemi, ko Tas Kungs jūsu tēviem ar zvērestu apsolījis. 2 Un piemini visu to ceļu, pa kuru Tas Kungs, tavs Dievs, tevi ir vadījis tuksnesī visus šos četrdesmit gadus, lai tevi pazemotu un lai tevi pārbaudītu, lai Viņš zinātu, kas ir tavā sirdsprātā, vai tu Viņa baušļus turēsi vai ne. 3 Un Viņš tevi pazemoja, lika tev badu ciest un ēdināja tevi ar mannu, ko tu vēl...

Jau Debesīs lielās cīņas pašā iesākumā sātans sev bija spraudis mērķi: pazemot Dieva bauslību. Tādēļ viņš sacēlās pret Radītāju un, izraidīts no Debesīm, šo pašu cīņu tagad turpina virs zemes. Pievilt cilvēkus un pavedināt viņus pārkāpt Dieva likumus ir nemainīgais nodoms, kuru tas vēl arvien dedzīgi cenšas īstenot. Vai to izdodas panākt, atceļot visu bauslību vai atmetot tikai kādu tās priekšrakstu, rezultāts galu galā ir tas pats. Tas, kurš pārkāpj "vienu bausli", līdz ar to noniecina visu...

1 Svētīgi tie, kas ir nenoziedzīgi savos ceļos, kas staigā pēc Tā Kunga baušļiem! 2 Svētīgi tie, kas sargā Viņa liecības, kas Viņu meklē no visas sirds, 3 kas nedara netaisnību, bet staigā Viņa ceļos! 4 Tu pats pavēlēji stipri sargāt Tavus likumus un tiem rūpīgi sekot. 5 Kaut es uz to vien tiektos, lai sargātu un pildītu Tavus likumus! 6 Kad es turēšu visus Tavus baušļus sev acu priekšā, es nekad nepalikšu kaunā. 7 Es Tev pateicos ar skaidru sirdi, kad es mācos Tavas taisnības tiesas. 8 Es...

Daudzi Bībeles izteikumi attiecībā vietās, kur domāta, kristīšana, sakrīt, ka vienmēr kristības notikušas "Jēzus Kristus vārdā" vai "Kunga Jēzus vārdā. Šie daudzie Bībeles izteikumi nesatur nekādas pazīmes kristīšanai "Tēva un Dēla un Svētā Gara vārdā"! Apustuļu Darbu ziņojumos par kristīšanu, piedalās dažādas personas: Pēteris, Filips, Pāvils un citi. Pēc viņu novēlējumiem un svētrunām ļaudis tika kristīti Jēzus Kristus vārdā vai Kunga Jēzus vārdā. Neviens no viņiem neko nepiemin par...