“Visu savu zūdīšanos metiet uz Viņu, jo Viņš gādā par jums.” 1.Pēt. 5:7

Nestāstiet savas grūtības cilvēkiem. Nesiet tās pie Kunga. Jūs varbūt domājat, ka citi jutīs līdzi jūsu pārbaudījumiem, bet te jūs reizēm pievilsities. Turpretī Jēzus nepievils nevienu, kas nāks pēc palīdzības pie Viņa. Viņš šodien saka: “Nāciet šodien pie Manis visi, Es jūs gribu atvieglināt.” (Mat. 11:28 ) Viņš dos jums dusu Viņā. Neviens, kas nāk pie Viņa, neaiziet prom, nesaņēmis palīdzību. Nesiet savas nastas pie...

Es esmu jums rakstījis, jaunekļi, jo jūs esat stipri, un Dieva Vārds paliek jūsos, un jūs ļauno esat uzvarējuši.” I. Jāņa 2:14

Dievs mil bērnus un jauniešus; viņu spējas, spirgto enerģiju, drosmi līdz ar ātrajām uztveres spējām, un Viņš vēlas panākt viņu saskaņošanos ar dievišķajiem principiem.

Mūsu bērni atrodas it kā ceļu krustojumā. Uz visām pusēm pasaulīgie vilinājumi, skubinot izcelt savu “es” un apmierināt savas tieksmes, aicina viņus novērsties no takas, kas nolikta Kunga...

Tas lielā mērā veicinās jūsu ieiešanu mūsu Kunga un Pestītāja valstībā.” 2. Pēt. 1:11

Lai vecāki pēta 2. Pētera vēstules 1. nodaļu. Tajā atklāts Bībeles izcilais skaistums. Tā māca, ka kristieša garīgiem piedzīvojumiem pastāvīgi jāvairojas, ka viņiem nepārtraukti jāaug žēlastībā un tikumībā, kas nostiprinās viņa raksturu un darīs dvēseli derīgu mūžīgai dzīvei.

Vecākiem un bērniem kopīgi dota priekštiesība augt Kristus žē­ lastībā. Tie, kas saskaņojušies ar Dieva Vārdā dotajiem nosacījumiem...

Bērni, klausiet saviem vecākiem, jo tā pienākas. “Godā savu tēvu un māti,” - tas ir pirmais bauslis ar apsolījumu.” Ef. 6:1-2

Apustulis pamāca bērnus paklausīt vecākiem iekš Kunga (Ef. 6:1-2 pēc angļu tulk. ari Glika tulk.), palīdzēt viņiem un paklausīt tiem. Kas patiesi mīl Dievu, tie netieksies paši pēc sava ceļa un nesagādās nelaimi sev un citiem. Tie savā raksturā centīsies attēlot Kristu. Cik dārga ir šī doma, ka jaunieši, kas cīnās pret grēku, kas tic un modri gaida Kristus parādīšanos...

Neviens lai nenicina tavu jaunumu, bet topi tu par paraugu ticīgajiem vārdos un dzīvē, mīlestībā, ticībā, šķīstībā.” 1. Tim. 4:12

Tie, kas nolēmuši nostāties Kunga pusē un domā to darīt saprātīgi, ir iesākuši labu darbu. Tomēr darbs ir tikai sākts. Viņi ir tikai pieteikušies šajā armijā. Sadursmes un cīņas tos vēl tikai gaida.

Man rādīja to, kas attiecas uz jauniešu kārdināšanām. Tiem pastāvīgi seko sātans, cenzdamies novirzīt sāņus to nepieredzējušos soļus. Un liekas, ka jaunieši neizprot...

Es pats cinīšos ar taviem pretiniekiem, un Es pats izglābšu tavus bērnus.”Jes. 49:25

Dāvida svinīgajam solījumam, kas uzrakstīts 101. Psalmā vajadzētu būt visu to cilvēku solījumam, uz kuriem gulstas atbildība par mājās valdošo garīgo gaisotni. Dāvids teica: “Es centīšos palikt uz nenoziedzības ceļa. Es staigāšu ar skaidru sirdi Tavā (citos tulk. “savā”) namā. Es neraudzīšos uz ļaunām un kauna pilnām lietām.” (Ps. 101:2-3) Dvēseļu ienaidnieks izgudro daudzas lietas, lai novirzītu jauniešu...