“Jūsu garīgais dievkalpojums”

Tāpēc brāļi es jūs lūdzu caur Dieva apžēlošanu, ka jūs savas miesas nodotu par dzīvu, svētu un Dievam patīkamu upuri; tā lai ir jūsu prātīgā Dieva kalpošana.” Rom. 12:1; Glika tulk.

Apustulis lūdz brāļus nodot savas miesas kalppšanai Dievam. Ja mūsu dzīves veids ir tāds, kas samazina garīgos un fiziskos spēkus - sakarā ar nepareizu ēšanu, dzeršanu vai kādu citu mūsu ieradumu, tad ar to mēs apkaunojam un apvainojam Dievu. Mēs nolaupām Viņam to kalpošanu, kādu Viņš no mums prasa. Ja mēs nododamies ēstkārei uz veselības rēķina vai nododamies ieradumiem, kas mazina mūsu dzīves spēkus un garīgo spraigumu, tad mēs nevaram augstu vērtēt salīdzinā­ šanas darbu, ne arī pareizi cienīt mūžīgās lietas.

Kad mūsu prātu aptumšo un daļēji paralizē slimība, mūs viegli pārvar sātana kārdināšanas. Neveselīga uztura ēšana, nesātības apmierināšana izsit no līdzsvara asinsrites sistēmu un izraisa nervozu nespēku, kā rezultātā lielā mērā aptrūkst pacietības un patiesas, cēlas mīlestības. Nodošanās samaitātai ēstkārei novājina organisma spēkus, kā ari morālās un garīgās spējas.

Salīdzinājumā ar garīgo un morālo spēku vērtību visas pasaules mantas kļūst pilnīgi nenozīmīgas. Šo spēju sekmīga darbība ir atkarīga no mūsu fiziskās veselības. Tāpēc liela nozīme ir zināšanām attiecībā uz veselības saglabāšanu, lai mēs savus pienākumus pret Dievu un cilvēkiem varētu izpildīt saskaņā ar Viņa baušļiem. Nav nekāda iemesla kaut kad pārprast kādu no tiem. Tos, kas pilnīgi nevar izprast Dieva likumus, ir notrulinājuši viņu pašu nepareizie ieradumi, kas novājinājuši viņu saprātu.

Dievs vēlas, lai mēs mācītu, ka sātība ir svarīga visās lietās. Kā nesātība izsauca mūsu pirmo vecāku krišanu no viņu svētā un laimīgā stāvokļa sakarā ar Dieva likumu pārkāpšanu, tā sātība un atturība visās lietās uzturēs mūsu spēkus iespējami vislabākajā stāvoklī. Mūs neaptumšos nekāda nenoteiktības ēna, un prāts varēs mūs vadīt, ka patiesi ievērojam Viņa likumus. Mums jārīkojas saskaņā ar dabas likumiem, ja vēlamies izprast Sinaja kalnā sniegtās Dieva bauslības saistošās prasības.