“Tiešām, esi klusa, mana dvēsele, vērsdamās uz Dievu, jo no Viņa nāk mana cerība! Tikai Viņš ir mans akmens kalns un mans palīgs, mans patvērums: es gan nešaubīšos.” Ps. 62:6-7

Ikvienam no mums ir dota nenovērtējami dārga priekštiesība būt Dieva bērnam. Kāpēc tad mums jājūtas nelaimīgiem? Mēs visi esam grēcīgi, bet mums ir Pestītājs, kas var mūs atbrīvot no grēkiem, jo Viņš ir bezgrēcīgs. Mums visiem jāsastopas ar daudzām grūtībām, jārisina daudzas sarežģītas problēmas, bet mums ir visvarens...

“Kā ar taukumiem un gardumiem ir pamielota mana dvēsele, un mana mute daudzina Tevi ar gaviļu pilnām lūpām, kad es Tevi pieminu apguldamies un par Tevi domāju uzmozdamies.” Ps. 63:6-7

Daudzas stundas esmu pavadījusi sāpēs un bezmiegā, tomēr man dzīvi un iespaidīgi bija jāatceras Dieva dārgie apsolījumi. Mīļais Glābējs bija man ļoti tuvu, un man patīk domāt par šo Jēzus mīlestību. Viņa maigā līdzjūtība un mācekļiem sniegtās mācības kļūst man ļoti izprotamas un nozīmīgas. Tās manu dvēseli pabaro...

“Ja vīģes koks arī neziedēs un vīna kokam nebūs ogu, un ja nepiepildās arī cerības, kādas bija liktas uz eļļas kokiem, un arī tīrumi nesniedz nekādu barību, ja sīklopi būtu izzuduši no aplokiem un kūtīs nebūtu arī vairs neviena liellopa, — tad es tomēr gribu gavilēt savam Kungam un likt izpausties savam priekam par savu Glābēju, savu Dievu.” Hab. 3:17-18

Dieva bērni var priecāties vienmēr un par visu. Bēdās un grūtībās, ticot Dieva gudrajai aizgādībai, jūs varat priecāties. Jums nav jāgaida...

 “Met savu nastu uz to Kungu, Viņš tevi uzturēs taisnu; Viņš neļaus nemūžam taisnajam šaubīties.” Ps. 55:23


Kungs rūpējas par visiem saviem radījumiem. Viņš mīl visus un nešķiro, tomēr vissirsnīgāko līdzjūtību Viņš veltī tiem, kas aicināti nest dzīvē vissmagākās nastas. Dieva bērniem jāsastopas ar pārbaudījumiem un grūtībām. Tomēr savu likteni viņiem vajadzētu pieņemt ar prieku, zinot, ka pāri visam tam, ko pasaule atsakās dot, Dievs pats tiem sagatavos vislabākās...

“Nevis, ka es to jau būtu saņēmis vai jau būtu pilnīgs, bet es dzenos, lai to satvertu, tāpat kā ari mani satvēris Kristus Jēzus.” Fil. 3:12

Lai gūtu sekmes cīņā pret grēku, jums jāturas cieši pie Jēzus. Neizsakiet nevienu neticības vārdu; tādu jūsu rīcību ne ar ko nevar at­taisnot. Neticība vienmēr šķir dvēseli no Kristus. (Izdev. izcēlums)

Nav labi runāt par mūsu vājībām un grūtībām. Lai ikviens saka: “Mani apbēdina tas, ka es padodos kārdināšanām, ka manas lūgšanas ir tik nespēcīgas un...