Bēdz no jaunekļa iekārēm un dzenies pēc taisnības, ticības, mīlestības, miera ar tiem, kas piesauc to Kungu ar skaidru sirdi.” 2. Tim. 2:22

Ar ikkatru jaunu dienu pieaug briesmas, kurām pakļauti kā jauni, tā veci. Morālais sajukums, ko mēs saucam par izlaidību, rod sev plašu darba lauku. Ļaudis, kas sauc sevi par kristiešiem, kā jauni, tā veci, izplata zemisku, juteklisku un velnišķīgu iespaidu.

Kas ir mācījušies patiesību, bet neuzrāda savai ticības apliecībai atbilstošus darbus, tiek...

Tāpēc brāļi es jūs lūdzu caur Dieva apžēlošanu, ka jūs savas miesas nodotu par dzīvu, svētu un Dievam patīkamu upuri; tā lai ir jūsu prātīgā Dieva kalpošana.” Rom. 12:1; Glika tulk.

Apustulis lūdz brāļus nodot savas miesas kalppšanai Dievam. Ja mūsu dzīves veids ir tāds, kas samazina garīgos un fiziskos spēkus - sakarā ar nepareizu ēšanu, dzeršanu vai kādu citu mūsu ieradumu, tad ar to mēs apkaunojam un apvainojam Dievu. Mēs nolaupām Viņam to kalpošanu, kādu Viņš no mums prasa. Ja mēs...

Sevi pašu glabā šķīstu.” 1. Tim. 5:22

Zināšanas par prāta, dvēseles un miesas šķīstumu ir ļoti svarīga izglītības daļa.

Ja raksturs nav šķīsts, ja grēks ir kļuvis par tā sastāvdaļu, tad grēkam ir valdzinātāja spēks, kas pielīdzināms reibinoša dzēriena glāzei. Pār saprātu un savaldīšanās spēku virsroku gūst dzīves veids, kas apgāna visu būtni. Grēcīgajam dzīves veidam turpinoties, novājinās un saslimst smadzenes un zūd tik svarīgais morāliskais līdzsvars. Tādi cilvēki ir lāsts paši sev un...

Es Tev pateicos, ka esmu tik brīnišķi radīts, brīnišķi ir Tavi darbi, mana dvēsele to labi zina.” Ps. 139:14

Dziesminieks saka: “Es esmu tik brīnišķi radīts”. Dievs cilvēkam ir devis prāta spējas un miesas spēkus, uzlikdams visiem par pienākumu tos saglabāt vislabākajā stāvoklī. Ja kāds, lutinot ēstkāri, novājina savus miesas spēkus, tas vienlaicīgi samazina arī sava iespaida spēku un pats sevi padara par nepilnvērtīgu cilvēku. Tikai Golgatas krustā pienestā upura vērtībā mēs nojaušam, cik...

Bet es norūdu un kalpinu savu miesu, lai, citiem sludināms, pats nekļūstu atmetams.” 1. Kor. 9:27

Pēc kristības Dieva Dēls devās tuksnesī, lai tur Viņu kārdinātu velns. Gandrīz sešas nedēļas Viņš cieta izsalkuma mokas. Viņš izjuta ēstkāres varu pār cilvēku, un grēcīgā cilvēka dēļ Viņš šajā lietā izturēja vissmagāko pārbaudījumu. Te tika gūta uzvara, ko tikai retais spēj novērtēt. Samai­ tātās ēstkāres varu un smago grēku, sakarā ar nodošanos tai, var izprast tikai pēc ilga gavēņa, ko ēstkāres...

Vai jūs nezināt, ka jūs esat Dieva nams un ka Dieva Gars jūsos mājo?” 1. Kor. 3:16

No mūžīgiem laikiem Dievs ir vēlējies, lai ikkatra radīta būtne, sākot ar spožo serafu līdz cilvēkam, būtu templis, kurā mājotu Radītājs. Grēka dēļ cilvēks pārtrauca būt templis Dievam.

Dievs vēlējās, lai Jeruzalemes templis pastāvīgi liecinātu par augstajām iespējām, kas pavērtas ikvienai dvēselei. Tomēr jūdi neizprata šīs celtnes svarīgo nozīmi, ar kuru tik ļoti viņi lepojās. Jeruzalemes tempļa pagalmus...