Miesas spīdeklis ir acs, ja nu tava acs ir skaidra, tad visa tava miesa būs gaiša. ” Mat. 6:22

Dieva Gars darbojoties cilvēkā nepadara to nederīgu parastās dzīves vispārējiem pienākumiem. Nevar būt īpaši reliģiski noteikumi darba gaitām un kādi citi dzīvei draudzē. Dieva Gars darbojas pie visa cilvēka - dvēseles, miesas un gara.

Ja Dieva Vārds sirdī tiek lolots un sargāts kā paliekošs pamatlikums un ja pie tā turas visos apstākļos, tad cilvēks ar tam uzticētajām spējām pakļaujas Kungam Jēzum...

Un taisnības nopelns būs miers, un taisnības auglis būs klusums un drošība mūžīgi.” Jes. 32:17; Glika tulk.

Kristus saviem ļaudīm būs viss šajos vārdos izteiktais, ja tie ņems vērā aicinājumu nākt pie Viņa. Viņš tiem būs dzīvība un spēks, stiprums un visas spējas, gudrība un svētums. Dievs mūs aicina dzīvot Kristus dzīvi, atklāt Viņa dzīvi pasaulei.

Mēs varam, mēs tiešām varam atklāt sava dievišķā Kunga līdzību. Mēs varam izprast garīgās dzīves zinātni. Mēs varam pagodināt savu Radītāju. Bet...

Esiet Man svēti, jo Es, tas Kungs, esmu svēts un Es esmu jūs izraudzījis no tautām, lai jūs Man piederat.” 3. Moz. 20:26

Cilvēka raksturs, kas ticībā tuvojas Dievam, stāstīs, ka viņa dzīvē ir ienācis Pestītājs, kas visu vada un visu piepilda. Viņš pastāvīgi jautās: “Vai tas ir Tavs prāts un Tavs ceļš, mans Pestītāj?” Viņš nepārtraukti raudzīsies uz Jēzu. Darot savus darbus, viņš padomu prasīs no dievišķā Drauga, jo viņš zina, ka tādā uzticībā slēpjas viņa spēks. Viņš ir radinājies katrā...

Tāpēc esiet pilnīgi kā jūsu Debesu Tēvs ir pilnīgs.” Mat. 5:48

Lai, veidojot raksturu, mēs patiktu Dievam, mums pastāvīgi garīgi jāaug. Mums par nevērtīgu jāuzskata viss, kas mazina paļāvību un ticību Pestītājam. Jo vairāk gaismas iespīd mūsu dvēselē, jo vairāk mums jāatstaro šo gaismu uz citiem. Dievs vēlas, lai jūsu gaisma izstarotu pasaulē. Mēs Viņu pagodināsim, ja ikkatrs personīgi atstarosim Viņa raksturu.

Atrodoties Kristus mīlestībā un paļāvīgi atļaujot Pestītājam un dzīvības Devējam...

Un redzi, Es esmu pie jums ik dienas līdz pasaules galam.” Mat. 28:20

Mēs varam būt pilnīgi droši, ka, ja mēs ik dienas pakļausim savu gribu Dievam, mūsu dzīvē piepildīsies: “Jo no Viņa pilnības mēs visi esam dabūjuši žēlastību un atkal žēlastību.” (Jāņa 1:16) Ikviena Kristus žēlastības izpausme, kādu esam savā dzīvē sajutuši, ir arī domāta mums. Mums jāatklāj šīs Viņa žēlastības dāvanas savā dzīvē, savā domās, vārdos un darbos. Mums jāparāda Kristus žēlastība, mīlestība un Viņa spēks -

Līdz kamēr mēs visi sasniegsim vienību Dieva Dēla ticībā un atziņā, īsto vīra briedumu, Kristus diženuma pilnības mēru.” Ef. 4:13

Ejot soli pa solim uz priekšu pa paklausības taku, mēs uzzināsim, cik patiess ir apsolījums, ka tas, kurš turpinās iepazīt Kungu, uzzinās, ka Viņš atklājas līdzīgi rīta ausmai. Pār visiem, kas seko Viņam - pa­ saules gaismai, atspīdēs vēl lielāka gaisma. Ikviens, kas ņem uz sevi Kristus jūgu pilnīgā apņēmībā paklausīt Dieva Vārdam, iegūs veselīgus un līdzsva­ rotus...