Bet audziet mūsu Kunga un Pestītāja Jēzus Kristus žēlastībā un atziņā! Viņam lai ir gods tagad un līdz mūžības dienai!” 2. Pēt. 3:18

Patiesi kristīgi piedzīvojumi dienu no dienas kļūst arvien bagātāki, sniedzot attiecīgajam cilvēkam jaunus spēkus un jaunu dedzību un izraisot viņā nepārtrauktu garīgo izaugsmi. Tomēr kristīgā pasaule ir pārpludi­ nāta ar tādiem reliģijas apliecinātājiem, kuri ir tikai reliģiski punduri. Daudziem, kas iepazinušies ar kristīgās ticības pašām pirmajām mācībām, jau...

Dievs tas Kungs man ir devis gudru mēli, ka es ar savu uzrunu protu stiprināt nogurušos; Viņš uzmodina mani ik rītu, Viņš ierosina manas ausis, lai es uzmanīgi klausītos kā māceklis.” Jes. 50:4

Kāds bija Kristus savā šīs zemes dzīvē, tādam jābūt katram kristietim. Viņš ir mūsu priekšzīme ne tikai bezvainīgajā skaidrībā, bet arī pacietībā, laipnībā, valdzinošajā izturēšanās veidā un garastāvokļa nemainīgumā. Attiecībā uz patiesību un pienākumiem Viņš bija stingrs un noteikts kā klints, taču...

Tāpēc nerunāsim par tām kristīgām sākuma mācībām, bet dosimies uz to pilnību, ne atkal pamatu likdami ar atgriešanos no nedzīviem darbiem un ar ticību uz Dievu’’ Ebr. 6:1; Glika tulk.

Pie ieejas vārtos, pa kuriem taka ved uz mūžīgo dzīvi, Dievs ir nolicis ticību, un visu tālāko ceļu Viņš iezīmējis ar labprātīgas paklausības gaismu, mieru un prieku. Šī ceļa gājējs vienmēr raugās uz savu mērķi - augsto aicinājumu Jēzū Kristū. Viņš pastāvīgi redz goda balvu. Viņam Dieva baušļi ir taisnība, miers...

Jūsu runa lai aizvien ir tīkama, ar sāli sālīta, lai jūs zinātu, kā ikvienam atbildēt.” Kol. 4:6

Pieklājība un laipnība ir Svētā Gara žēlastības dāvanas. Tās ir Debesu īpašības. Eņģeļi nekad nepārvietojas dusmu pārņemti, nekad neskauž, nekad nav savtīgi. No viņu lūpām neizlaužas neviens skarbs vai nelaipns vārds. Ja gribam strādāt kopā ar eņģeļiem, tad arī mums jābūt smalk­ jūtīgiem un laipniem.

Ja cilvēks pieņem Dieva patiesību, tad tā viņu paceļ, izkopj viņa gaumi un svēto viņa spriedumus...

Tad nu, atmetuši visu ļaunprātību un visu viltu, liekulību un skaudību, kā ari visas mēlnesības, kārojiet kā patlaban piedzimuši bērni pēc garīgā tīrā piena, ka jūs ar to augat un topat izglābti.” 1. Pēt. 2:1,2

Šo pamācību mums vajadzētu rūpīgi pārdomāt. Mums dota priekštiesība augt un sasniegt “Kristus diženuma pilnības mēru”. (Ef. 4:13) Attiecībā uz saviem vārdiem mēs nedrīkstam izturēties neapdomīgi un nevērīgi, ievainojot citus ar nelaipniem izteicieniem.

Ikkatram cilvēkam, kas...

"Patiesības paudēja mute pastāv mūžīgi, bet nepatiesa valoda nepaliek ilgi “ Sal. pam. 12:19

Ir ļaudis, kas tik cieši savienojušies ar patiesību, ka nekas, pat ne mocekļa nāve viņus nevar šķirt no tās. Kas klusējot apiet patiesību, baidoties kādu aizvainot, tie ar savu rīcību atbalsta melus. Negodīga spēlēšanās ar patiesību un liekulīga piemērošanās citu domām nozīmē ticības bojā eju. Nicināsim izlikšanos! Nekad neatbalstīsim melus ne ar vārdu, ne darbu, ne klusēšanu. Visi, kas runā...