Katrs rūgtums, ātrsirdība, dusmas, bāršanās un zaimi, vispār katra ļaunprātība lai ir tālu nojums.” Ef. 4:31

Ir ļaudis, kas par sevi ir augstākās domās, nekā tiem vajadzētu būt. Tie runā ļaunu par saviem brāļiem, jo, kad kaut kas ir padarīts, tie var atskatīties atpakaļ un teikt, ka būtu rīkojušies savādāk, tomēr, ja viņi atrastos savu brāļu vietā, tad rezultāta paredzēšanā viņi nebūtu bijuši spējīgāki par saviem brāļiem.

Sargieties sēsties tiesneša krēslā! Visos tiesas spriešanas gadījumos...

Lai tu ietu pa labu ļaužu ceļu un paliktu uz taisno stigas.” Sal. pam. 2:20

Skolas audzēkņu vidū parasti attīstās divu veidu cilvēki - vieni, kas cenšas rīkoties pareizi, un otri, kas citus paskubina uz ļaunu.

Sadarbojoties ar bezrūpīgiem un pārgalvīgiem ļaudīm, ir pavisam viegli sākt skatīties uz lietām tā, kā viņi skatās, un pazaudēt izpratni par to, kas ir Kristus sekotājs. Īpaši sargieties no vienas lietas - neļaujiet, lai jūs iespaido un maldina tādi cilvēki, par kuriem, ņemot vērā viņu...

Laba slava der vairāk nekā liela bagātība, un labvēlīga nostāja no ļaužu puses ir labāka par sudrabu un zeltu.” Sal. pam 22:1

Cilvēki var tiekties pēc slavas. Viņi var ilgoties pēc popularitātes. Daudziem godkāres augstākā virsotne ir namu, zemes īpašumu un lielas naudas summas iegūšana, kas viņus darītu varenus pasaules mērogā. Viņi tiecas aizsniegt vietu, no kuras tie pārākuma apziņā varētu noskatīties uz trūcīgākiem cilvēkiem. Tie visi ceļ uz smiltīm, un viņu nami pēkšņi sagrūs. Augsts...

Neviens, atrazdamies kara pulkā, nepinas ar dzīves darīšanām, lai viņš varētu patikt kara kungam. “ 2. Tim. 2:4

Kungs Jēzus vēlas, lai Viņa atpirktais īpašums atraisītos no visa, kas tos varētu pakļaut kārdināšanām. Mēs piederam Kungam, jo Viņš mūs ir radījis; mēs piederam Viņam, jo Viņš mūs ir atpestījis. Ja mēs vēlamies būt pareizās attiecībās ar Dievu, mums jāuztur savas prāta spējas skaidras, lai tās var uztvert Viņa norādījumus.

Sabiedrība, kuru mēs izvēlamies, kļūs mums par palīgu vai...

Es esmu draugs visiem tiem, kas Tevi bīstas un kas pilda Tavas pavēles.” Ps. 119:63

Jaunieši ilgojas pēc domubiedriem un tieši proporcionāla šo jūtu stiprumam un mīlestībai, ar kādu tie viņiem pieķeras, būs šo draugu vara pār jaunajiem ļaudīm, kas kalpos vai nu par svētību, vai lāstu. Tāpēc vecāki lai uzmanās. Lai modri vēro, kādu iespaidu uz bērniem atstāj draugi. “Kas draudzējas ar gudriem, tas taps gudrs, bet kas ģeķiem biedrs, tiks postā.” (Sal. pam. 12:20, Glika tulk.) Jauniešiem būs...

Nepiedalieties neauglīgajos tumsības darbos, bet labāk celiet tos gaismā.” Ef. 5:11

Daudzi, kas sevi sauc par kristiešiem, ir pareizi salīdzināti ar vīnogulāju, kas aug, vilkdamies pa zemi, un ar savām stīgām apvijas ap saknēm un netīrumiem, kas atrodas augšanas ceļā. Tādiem ļaudīm skan vēsts:”” aizeita no viņu vidus un nošķirieties no tiem, saka tas Kungs, un neaiztieciet neko, kas ir nešķīsts, tad Es jūs pieņemšu. Tad Es būšu jums par Tēvu, un jūs būsit Man par dēliem un meitām,” saka tas...