Pāri visam, kas jāsarga, sargi savu sirdi, jo no turienes rosās dzīvība!” Sal. Pam. 4:23

Kāpēc ir tik daudz garīgu neveiksminieku ar nelīdzsvarotiem raksturiem? Tāpēc, ka tie, iepazīstoties ar patiesību, nav to īstenojuši savā dzīvē un arī tagad vēl neīsteno praktiskajā dzīvē patiesību, kāda tā ir Jēzū. Tie neļauj Viņam atbrīvot tos no viņu rakstura sliktajām īpašībām. Tas, kura atgriešanās bijusi patiesa, īstenos taisnības principus visā savā dzīvē. Pilnīgi nopamatots ticībā ir tikai tas...

Jo mēs esam Dieva darba biedri, jūs esat Dieva aramais tīrums, Dieva celtne.” 1. Kor. 3:9

Šis ainojums stāsta par cilvēka raksturu, kas jāveido pakāpeniski. Pie šīs celtnes Dievs strādā ik dienas, veicot sitienu pēc sitiena, lai celtne kļūtu arvien pilnīgāka, lai tā kļūtu Viņam par svētu templi. Cilvēkam jāsadarbojas ar Dievu, cenšoties Viņa spēkā būt tādam, kādu Dievs to vēlas redzēt, izmantojot savas dzīves celšanai šķīstus, cēlus darbus. Cilvēks strādā, un Dievs strādā. Cilvēks ir aicināts...

Jo tas Kungs ir, kas pārbauda visas sirdis un kas izzina visas

sirds prāta tieksmes; ja vien tu Viņu meklēsi, tad Viņš tevi atradīs, bet ja tu Viņu atstāsi, tad Viņš tevi atmetīs uz visiem laikiem.” 1. Laiku 28:9

Jums jāatskaitās Dievam par jūsu domām, vārdiem, laiku un jūsu rīcību.

Jūs nekad nenonāksit Debesīs, ja jums prieku jau šeit virs zemes nesagādā tuva savienība ar Dievu, jo šī ir mūsu sagatavošanās vieta Debesīm. Dvēselei Dievu jācienī, jāmīl un jābīstas visvairāk. Šī pasaule ir...

Tad jūsu dzīve būs mūsu Kunga cienīga un Viņam viscaur patīkama, un jūs nesīsit augļus ar visāda veida labiem darbiem un pieaugsit Dieva atziņā.” Kol. 1:10

Iedziļināsimies Pāvila lūgšanā par brāļiem Kolosā. Viņš raksta: “Tāpēc arī mēs kopš tās dienas, kad esam par to dzirdējuši, pastāvīgi piesaucam Dievu savās lūgšanās, lai jūs bagātīgi apveltīti ar garīgu gudrību un atziņu, visā pilnībā izprastu Viņa gribu. Tad jūsu dzīve būs mūsu Kunga cienīga un Viņam viscaur patīkama, un jūs nesīsit...

Miesas tieksme ved nāvē, bet gara tieksme - uz dzīvību un mieru. Jo miesas tieksme ir naidā ar Dievu: tā neklausa Dieva likumam, jo tā to nespēj. ” Rom. 8:6,7

Dabīgi cilvēka prāts tiecas pēc izpriecām un savu tieksmju apmierināšanas. Tādas lietas sātans izgudro bezgalīgā daudzumā. Viņš tiecas piepildīt cilvēka prātu ar ilgām pēc pasaulīgiem priekiem, lai tiem neatliktu laika jautāt pašiem sev: bet kā ir ar manu dvēseli? Patika uz izpriecām ir lipīga. Nododoties tām, prāts traucas no vienas...

Tavas rokas mani radīja un veidoja, dodi man gudrību, ka es mācos Tavus baušļus!” Ps. 119:73

Cilvēka organisms ir Dieva roku darbs. Visus šos orgānus, kas veic dažādos ķermenim paredzētos uzdevumus, radīja Viņš. Kungs dod mums uzturu un dzērienu, ar ko apmierināt miesas vajadzības. Viņš zemei ir devis dažādas īpašības, kas piemērotas, lai izaudzētu Viņa bērniem pārtiku. Viņš dod saules gaismu un lietus gāzes, agro un vēlo lietu. Viņš veido mākoņus un rīta rasu. Visas tās ir Viņa...