Un Jēzus pieņēmās gudrībā, augumā un piemīlībā pie Dieva un cilvēkiem.” Lūk. 2:52

Šeit uz zemes, Kristus dzīvoja lauku mājās. Viņš valkāja vislabākās drēbes, kādas Viņa vecāki varēja iegādāties, tomēr tas bija vienkāršs lauku cilvēka tērps. Viņš staigāja pa nelīdzenām Nāceretes takām un kāpa pa tās kalnu un pakalnu stāvajām nogāzēm. Savās zemes mājās Viņš pastāvīgi strādāja un atstāja lietderīgiem darbiem piepildītu dzīves pārskatu. Ja Kristus savu dzīvi būtu pavadījis vareno un bagāto ļaužu...

Dod ka mūsu dēli izaug savā jaunībā kā kupli zaļojoši dēsti, mūsu meitas lai būtu kā izcirsti stūra stabi skaisti veidotajās piļu celtnēs.” Ps. 144:12

Lai vecāki neaizmirst lielo misijas lauku, kas atrodas pašu mājās. Ar bērniem, kurus Dievs uzticējis mātei, Viņš tai ir devis svētu darbu. Dievs saka: “Ņem šo dēlu, šo meitu un uzaudzini Man. Dod tiem rakstu­ ru, kas noslīpēts un nospodrināts pils celtnes vajadzībām, lai tas varētu mirdzēt Kunga pagalmos vienmēr.”

Lai ikkatrs ģimenes...

Viņš uzcēla tur altāri tam Kungam un piesauca tā Kunga vārdu.” 1. Moz. 12:8

Dieva draugs Ābrahāms rāda mums augsti vērtējamu priekšzīmi. Viņa dzīve bija lūgšanu un pazemīgas paklausības pilna, un viņš bija kā gaisma pasaulei. Kur vien viņš izpleta savu telti, viņš cieši tai klāt uzcēla arī altāri, kas uz rīta un vakara upuri aicināja ikkatru ģimenes locekli. No kristiešu mājām vajadzētu atmirdzēt gaismai. Mīlestībai jāatklājas darbos. Tai jāizplūst no visas mājas dzīves, parādoties apdomīgā...

"Visi tavi dēli būs Tā Kunga mācīti un liels būs tavu dēlu miers.”Jes. 54:13

Bērniem un jauniešiem jāpaskaidro, ka viņu spējas tiem dotas Dieva pagodināšanai un slavēšanai. Šī mērķa labad viņiem jāapgūst paklausības mācība, tikai ar labprātīgas paklausības dzīvi var kalpot Dievam tā, kā Viņš to prasa.

Vecāki, kuri patiesi mīl Kristu par to liecinās ar savu mīlestību pret bērniem tos nelutinot, bet gudri rūpējoties par viņu miesīgo un garīgo labklājību. Šie bērni ir dārgi atpirkti. Kristus...

Sargi savu dvēseli, ka tu neaizmirstu to, ko tavas acis ir redzējušas un ka tas neizzūd tev no sirds (atmiņas) visās tavās mūža dienās! Un dari to zināmu saviem bērniem un saviem bērnu bērniem!” 5. Moz. 4:9

Visiem vecākiem, kas sevi sauc par Kristus drīzās atnākšanas gaidītājiem, uzdots svinīgs sagatavošanās darbs, lai viņi un viņu bērni būtu gatavi Kungu sastapt Viņa atnākšanas brīdī. Dievs sagaida, ka vecāki ar visu sirdi nostāsies Viņa pusē, lai pat par mata tiesu netiktu sabojāts darbs...

Māci savam bērnam viņa ceļu, no tā viņš neatstāsies arī tad, kad viņš jau vecs kļuvis. ” Sal. pam. 22:6

Mājai jābūt skolai, kurā jāsagatavo bērni augstākai skolai. Tēvam un mātei stingri jāapņemas: “Es centīšos palikt uz nenoziedzības ceļa. Es staigāšu ar skaidru sirdi savā namā.” (Psalms 101:2) Vecāki ir savu bērnu pirmie skolotāji, un no pasniegtajām mācībām attiecīgu izglītību iegūst kā viņi, tā viņu bērni. Vecākiem nododoties ar miesu, dvēseli un garu Dieva uzdotā darba veikšanai, Kungs...