Sievai tika doti divi lielā ērgļa spārni, lai tā varētu lidot tuksnesī savā vietā, kur viņas dzīvība, prom no čūskas acīm, tiek uzturēta laiku un laikus un puslaiku.(Atkl.12:14)
Tad sieva bēga tuksnesī, kur tai bija Dieva sataisīta vieta, lai viņa tur tiktu uzturēta tūkstoš divi simti sešdesmit dienas.(Atkl.12:6)
“Tuksneša draudze” ir savienojošā saite starp apustulisko kristietību un mūsdienu Dieva ļaudīm. Šīs grāmatas mērķis ir parādīt, ka šajā vēstures periodā katrā valstī bija kristieši...

Apustuliskā kristietība, būdama tāda reliģija, kas ir daudz augstāka par pagānismu, ir izraisījusi nozīmīgas pārmaiņas visā pasaulē. Tās potenciāls bija tik acīmredzams, ka Jēzus un apustuļi baidījās no lielās atkrišanas, kas sākās ar atdarināšanu un viltošanu. Lai parādītu būtisko atšķirību starp šiem viltojumiem un patieso kristietību, bija nepieciešama jauna gaisma no debesīm. Šādas atklāsmes tika sniegtas pēdējās Jaunās Derības grāmatās. Visas patiesības, kas varētu norādīt uz turpmāko...

Vispārējo baznīcu vēsture liecina par sīvām teoloģiskām debatēm un dažreiz pat asiņainām sadursmēm starp reliģiskajām grupām. Tas liecina par neticamu darbību, kuras vienīgais mērķis ir iegūt politisko varu. Turpretī “Tuksneša draudzes” vēsture ir aizraujoša atklāsme par smago evaņģēlija darbu, lai izglābtu izmisušos un cerību zaudējušos, kuras misijas darbs tika veikts vairākos kontinentos. Atšķirībā no konkurentiem, šī draudze neprasīja intelektuālus sasniegumus no doktrīnām un neuzspieda...

Tādu pravietojumu piepildīšana kā Tiras iznīcināšana un ebreju sistēmas sabrukšana piesaistīja visā pasaulē uzmanību. Pravietojumi par “Tuksneša draudzi”, kas ierakstīti Daniēla un Atklāsmes grāmatās, piepildījās vēl dramatiskākos notikumos.
Kādu nozīmi Bībele piešķir pravietiskiem periodiem un īpaši 1260 gadu periodam? Retāk ir tā, ka cilvēks pravieto nākotni ar tik lielu precizitāti, kurai būtu jāpievērš uzmanība. Tie nav Dieva dotie pravietojumi, bet cilvēku prognozes. Tomēr Bībeles...

“Un mums ir jo stiprs praviešu vārds, un jūs darāt labi, to vērā ņemdami it kā sveci, kas spīd tumšā vietā, tiekams diena aust un rīta zvaigzne uzlec jūsu sirdīs”.(2.Pēt.1:19 Gliks) “Un viss tas viņiem noticis zīmīgā kārtā un ir rakstīts par brīdinājumu mums, kas esam nonākuši pie laika beigām.” (1.Kor. 10:11)
Apskatiet Bībeles aprakstu par “Tuksneša Draudzi” un svarīgo lomu, ko tai piešķir Svētie Raksti, it īpaši pravieša Daniela un apustuļa Jāņa Atklāsmes grāmatās. Šie divi pravietiskie...

Starp šiem pravietiskās ķēdes posmiem īpaša vieta ir 1260 gadu ilgam “Tuksneša Draudzes” periodam. Kā jau minēts, Svētie Raksti to piemin septiņas reizes (Dan.7:25;12:7; Atkl.12:6,14; 11:2,3;13:5). Dievs par to paziņojis vairākas reizes un uzsvēris tās lielo nozīmi. Viņš to pieminējis, lai atgrieztos pie šīs tēmas. Šis pravietojums Dieva bērniem tika pieminēts septiņas reizes. Vai mirstīgajiem cilvēkiem ir kāds attaisnojums, kāpēc viņi nepievērš uzmanību šai Debesu Tēva sūtītajai...