Ar savu cilvēcisko dabu Kristus aizsniedza cilvēci, bet ar dievišķo dabu Viņš satvēra Dieva troni. Kā Cilvēka Dēls Viņš mums rādīja paklausības piemēru, bet kā Dieva Dēls Viņš dod spēku paklausīt.

Slider

Tā saka Tas Kungs: "Uzlūkojiet dzīves gaitas ceļus un izpētiet, kurš ir senlaikos bijis tas labais svētības un laimes ceļš, tad staigājiet pa to, un jūs atradīsit mieru savai dvēselei!"
(Jer. 6:16)

DIVI ZVĒRI KĻŪST PAR DRAUGIEM

Šis ir Atklāsmes grāmatas 13. nodaļas skaidrojums, kurā zvērs no jūras un zvērs no zemes kļūst par draugiem, un rezultāts ir jauna pielūgsmes sistēma, kas godina pirmo zvēru. Ir sniegti skaidri pierādījumi par šo politisko spēku būtību un mērķiem. Tā kā šis ir dzīvības un nāves jautājums ar mūžīgām sekām, ir svarīgi saprast, kas ir šīs varas.

SVEŠĀ UGUNS

Svešā uguns ir saistībā ar brīnumainajām izpausmēm, kas sastopamas mūsdienu kristiešu dievkalpojumos. Tiek apspriests temats par mega baznīcu izcelsmi un metodēm, kā arī to reliģija, kas saistīta ar vajadzībām. Tiek atklāts, kā pusē tās ir. Kas ir viņu iedvesmas avots?

REVOLŪCIJAS, TIRĀNI UN KARI

Gadsimtiem ilgi organizēta maldināšana. Revolūcijām, tirāniem un kariem nepieciešami līdzekļi un atbalsts, lai veiksmīgi sasniegtu savus mērķus. Kas izraisīja šo spēku kaislības un mocīja cilvēci, īpaši pēdējos gadsimtos? Kas viņi ir, šie ļaunie spēki, kas cenšas panākt Hēgeļa sintēzi un uzspiest jaunu pasaules kārtību?

VAI ZVĒRA ZĪME IR MIKROČIPS?

Šajā epizodē mēs apspriežam zvēra zīmi, vai tā ir mikroshēma vai mikročips, ko pasaulē jau izmanto.
Kā Noa laika likumu sistēma var radīt reliģisko likumdošanu un kad sāksies beigu laiks

NO KRĒTAS LĪDZ MALTAI 1. DAĻA

Vai mēs ejam pareizajā virzienā? Vai mēs darām to, uz ko Dievs mūs ir aicinājis? Mēs apskatīsim dažus no pašreizējiem notikumiem, lai novērtētu, kas notiek apkārt ienaidniekam, un redzēsim, ko viņš darīs.

KRITUSI IR BĀBELE 1.DAĻA

Ziņu virsraksti liecina, ka mēs atrodamies uz mūžības robežas - populāru sludinātāju vadībā rodas masveida harizmātiska atmoda, siena starp baznīcu un valsti tiek ātri nojaukta, pāvests ir pārkāpis robežu starp pasaules reliģijām, ieskaitot islāmu, un ikdienas notikumu virsraksti ziņo par pasauli mainošiem notikumiem, kas norisinās ar zibens ātrumu.

previous arrow
next arrow
Shadow
Slider

Šī grāmata, lasītāj, katram domājošam cilvēkam vēlas palīdzēt pareizi atrisināt dzīves sarežģītās problēmas. To sarakstījis cilvēks, kas ir baudījis un redzējis, cik labs ir Kungs, un tuvā sadraudzībā ar Dievu, pētot Viņa Vārdu, uzzinājis, ka Kunga noslēpums ir pie tiem, kas Viņu bīstas, un Viņa derība tiem dod saprašanu.

BībeleErnsta Glika tulkojums

Vecās un Jaunās derības svētie raksti

Autors aizpildījis milzīgu tukšo vietu kristīgās baznīcas vēsturē - no tās apustuliskiem pirmsākumiem līdz 18. gadsimta beigām.

Kristieša ceļojums no posta pilsētas uz debesu pilsētu.

SAZINĀTIES AR MUMS

JA IR JAUTĀJUMI VAI IETEIKUMI, RAKSTIET!

Dieva desmit baušļi

OTRĀ MOZUS GRĀMATA 20:2-17

1.bauslis
"Es esmu Tas Kungs, tavs Dievs, kas tevi izvedis no Ēģiptes zemes, no vergu nama. Tev nebūs citus dievus turēt Manā priekšā.

2.bauslis
Netaisi sev elku tēlu vai kādu atveidu nedz pēc tā, kas ir augšā debesīs, nedz pēc tā, kas ir virs zemes, nedz pēc tā, kas ir ūdenī zem zemes. Nezemojies to priekšā un nekalpo tiem, jo Es, Tas Kungs, tavs Dievs, esmu dusmīgs Dievs, kas tēvu grēkus pie bērniem piemeklē līdz trešam un ceturtam augumam tiem, kas Mani ienīst, un dara žēlastību līdz tūkstošajam augumam tiem, kas Mani mīl un tur Manus baušļus.

3.bauslis
Tev nebūs Tā Kunga, sava Dieva, Vārdu nelietīgi valkāt, jo Tas Kungs neatstās nesodītu, kas Viņa Vārdu nelietīgi valkā.

4.bauslis
Piemini sabata dienu, ka tu to svētī. Sešas dienas tev būs strādāt un padarīt visus savus darbus. Bet septītā diena ir sabats Tam Kungam, tavam Dievam, tad nebūs tev nekādu darbu darīt, nedz tev, nedz tavam dēlam, nedz tavai meitai, nedz tavam kalpam, nedz tavai kalponei, nedz tavam lopam, nedz tam svešiniekam, kas ir tavos vārtos. Jo sešās dienās Tas Kungs ir radījis debesis un zemi, jūru un visu, kas tur atrodams, un septītajā dienā Tas Kungs atdusējās; tāpēc Tas Kungs svētīja sabata dienu, lai tā būtu svēta.

5.bauslis
Godini savu tēvu un savu māti, lai tu ilgi dzīvotu tanī zemē, ko Tas Kungs, tavs Dievs, tev dod.

6.bauslis
Tev nebūs nokaut.

7.bauslis
Tev nebūs laulību pārkāpt.

8.bauslis
Tev nebūs zagt.

9.bauslis
Tev nebūs nepatiesu liecību dot pret savu tuvāku.

10.bauslis
Tev nebūs iekārot sava tuvāka namu. Tev nebūs iekārot sava tuvāka sievu, nedz viņa kalpu, nedz viņa kalponi, nedz viņa vērsi, nedz viņa ēzeli, nedz ko citu, kas tavam tuvākam pieder."